Kristianstad, staden vid Helgeå


Ur Staden vid Helgeå, 1964

Kristianstad och dess befolkning i slutet av 1600-talet

Av ETHEL WESTER

GODA UPPLYSNINGAR Om Invånarna i staden Kristianstad får man av de s. k. skattlängderna, ett slags taxeringslängder, enligt vilka beräkningen av skattens storlek skedde. De redovisar de skattskyldigas skillingtal, vilka motsvarar våra skattekronor.

De skattskyldiga var uppdelade i fyra rotar, Södergatans och Norregatans samt Västra och Östra bakgatornas, i stort sett motsvarande de båda huvudgatorna resp. de båda bakgatorna med förlängningar. Av kartan framgår, att Södergatans förlängning bar namnet Kyrkogatan, medan Norregatan, Östergatan och Helliggeistgatan egentligen endast var olika namn på samma gata. Östra Bakgatan fortsatte i Kongens Strede och Helliggeists Bakgata. I förlängningen på Västra Bakgatan på andra sidan kyrkan följde Klockarestredet. Väster om denna gata och parallellt med den löpte Thomas' Gränd.

Magistratspersoner var befriade från utskylder och förekommer därför endast i undantagsfall i längderna, och i så fall utan angivet skillingtal. I texten här har ämbetsmannatiteln utsatts, även om personen i fråga först senare erhållit ämbetet. De som var alltför utarmade och alltså ej kunde erlägga avgifterna, saknas också. För hantverkarna står oftast yrket utsatt. Samtida källmaterial, t. ex. tullängder, har gett kompletterande upplysningar, främst om det handlande borgerskapet.

En mantalslängd från år 1672 har undersökts, varvid en bestämd differentiering mellan de olika rotarnas befolkning framstod. De högsta taxeringarna inom Södergatans rote uppvisade detta år Jochum Leutkens med 26 skillingar, Åke Hindrichsson och Hindrich Kockum med vardera 22, Rassmus Fridrichsson med 20, Knudt Pährsson med 18 samt Christen Olsson Dönigh med 12. Närmast följde Cordt Rossenmeyer, Hans Olufsson Wannebeirgha, Marne, änka efter Nils Ingemandsson, och Herman Ludwicht med mellan 10 och 8 skillingar vardera.

De främsta platserna, när det gällde skillingtal, inom Norregatans rote intog "Hans Hanses änka" och Oluf Pedersson med 16 skillingar vardera, Petter Bagare med 14 samt Clauss Friiss, Berendt Basker (bardskär) och Mårtten Feldtberädher med 12 vardera. Därefter kom Jörgen Bryggare och Maria Mickel Sniders med 10 resp. 8 skillingar. Stavningen av namn och yrke varierar inte endast från längd till längd utan också från rad till rad i samma källa.

De högsta skillingtalen inom Västra Bakgatans rote innehades av två hantverkare med 4 skillingar vardera samt av tre med 3 skillingar. Ingen inom Östra Bakgatans rote nådde högre än till 3 skillingar, vilket fyra personer gjorde.

Redan av ovanstående framgår den stora skillnaden mellan invånarna inom de olika rotarna. De båda bakgatorna beboddes uteslutande av den fattigare befolkningen. Borgarna med hög taxering återfanns främst inom Södergatans rote men även inom Norregatans. Dessa borgare tillhörde mestadels den lilla gruppen av storköpmän i staden. Befolkningen med lägre skillingtal inom dessa rotar bodde i allmänhet i de förras hyreshus. Eftersom den skattefria delen av borgerskapet, som också tillhörde de förmögnare invånarna, bodde inom sistnämnda två rotar, torde dessa i verkligheten framstått som än exklusivare än mantalslängden visar.

I görligaste mån har de i mantalslängden taxerade personerna placerats ut på respektive bostadsplats i staden på en karta från år 1671. På originalkartan har husägarens namn angivits på tomtplatsen. Denna karta är förmodligen inte fullt korrekt, emedan ofta den gamle ägarens namn fick stå kvar på kartan även sedan fastigheten försålts. Med hjälp av en sifferbeteckning på kartan och i mantalslängden kan läsaren få fram var de olika borgarna bodde. I en förteckning i samband med taxeringslängden har övriga på kartan identifierade men ej i längden återfunna invånare upptagits, i förekommande fall med yrkesbeteckning. Ett frapperande drag är, att flera av borgarna ägde inte endast sitt eget bostadshus utan även flera s. k. hyreshus. I dessa torde alltså de av längdens borgare, som ej kunnat placeras i egna hus, hyrt bostad. Ofta låg hyreshusen, i motsats till det av ägaren bebodda huset, vid någon bakgata.

Bland de allra största husägarna märks förutnämnde Jochum Leutkens. Hans tomter har på kartan betecknats med nr 9. Han ägde två sådana med hyreshus vid Västra Bakgatan i närheten av Hästtorget. Mitt emot dessa hus innehade han en stor tomt, som sträckte sig mellan Södergatan och Västra Bakgatan. Från denna var en liten tomt avstyckad, vettande mot Södergatan, enligt uppgift med ett hyreshus. I närheten av denna tomt ägde han ytterligare två, som låg vid Södergatan mellan torgen, av vilka den ena nådde tvärs över kvarteret fram till Östergatan. Även från denna var en mindre tomt avstyckad, enligt kartan bebyggd med två hyreshus. Rådman Leutkens, vars namn även stavas Lyttich, ägde dessutom flera tomter i närheten av kyrkan. En av dessa sträckte sig mellan Kyrkogatan och Klockarestredet, med en mindre tomt avstyckad åt Klockarestredet till, och en låg mitt emot kyrkan och ägdes av flera personer. Slutligen hade han en "öde tomt" vid Kongens Strede. En så dominerande ställning kunde alltså en av de förnämsta borgarna intaga.

Rådman Åke Hindrichsson ägde ett par stora tomter i närheten av Söderport, på kartan betecknade med nr 24. Enligt kartan fanns på tomten närmast porten tre hyreshus, och även på den avstyckade tomten åt Helliggeistgatan låg hyreshus. Inom samma kvarter ägde även Hindrich Kockum en tomt, utmärkt med nr 26, vilken liksom Åke Hindrichssons tomter nådde tvärs över kvarteret. Rådman Rassmus Fridrichsson innehade tre tomter på olika håll i staden, samtliga med beteckningen nr 8. Själv torde han ha bebott den vid Hästtorget, en stor tomt mellan Södergatan och Västra Bakgatan. Dessutom ägde han en stor tomt vid Västra Bakgatan i närheten av Söderport med enligt kartan sex hyreshus och slutligen en tomt vid Östra Bakgatan.

Till de större fastighetsägarna hörde även förut omtalade "Marve Sahl(ig) Nils Ingemandsson". Hennes skilda tomter återfinnes på kartan under beteckningen nr 3. Hon ägde en tomt med två hyreshus vid Västra Bakgatan, i närheten av Söderport. Ungefär mitt emot hade hon en annan tomt med förnämligare läge. Denna var delad i två, och själv torde hon ha bott utåt Södergatan, emedan det på kartan finns uppgift om att det på den mindre tomten mot Västra Bakgatan låg två hyreshus. Inom samma kvarter men närmare Hästtorget innehade hon ytterligare en tomt med hyreshus. Vid Östra Bakgatan låg en annan av hennes tomter med hyreshus. Slutligen ägde hon del i två tomter, en mellan Norregatan och Kongens Strede och en mellan Kyrkogatan och Klockarestredet.

Hans Hanssons änka och rådman Clauss Friis hör också till de stora husägarna med tomter spridda över staden. Även övriga, tidigare omtalade borgare med hög taxering var ägare av tomter med förnämligt läge, ofta flera stycken.Mantalslängd för år 1672.         Till karta 1671

Den första siffran efter namnen anger skillingar, den andra nummer på kartan. I längden eller på kartan ej utsatta men kända ämbetstitlar har satts inom parentes efter respektive namn.


Södergatans rote

Truedt Pährsson 3 1
Assmus Gullsmidh 3 35
Åke Hindrichsson (Rådman) 22 24
Truedt Karre (Kåre) 2 2
Marne Shl. Nills Ingemandson 8 3
Bastian Hattstafferer 2 4
Christopher Kiellesmidh 5 5
Vallentin Snider 4
Hindrich Kockum 22 26
Christian Jonsson 4
Berendt Oluffsson (Rådman) 2 6
Giertrudh Sahl. Madts Laufwesson (Rådman) 2 25
Knudt Pährsson 18 7
Rassmuss Fridrichsson 20 8
Cordt Rossenmeyer 10 56
Oluf Kluch 4 23
Herman Ludwicht 8
Sörren Lundt 5 52
Petter Hattemager 2
Nills Rasmusson 4
Christen Christophersson 4
Söffran Jönsson Skomager 3 70
Vallentin Vincentz 3
Pashe Hansson 5 27
Hanns Olufsson Holst 2 11
Zacharias Baron 6
Jochum Leutkens (på kartan: Lüttich) 26 9
Nills Bagers 1 12
Johanne Sahl. Andhers Söffransson (Byfogde) 1 10
Christen Olsson Dönigh 12 13
Mathies Jörgensson Skräddare 3
Nicklaus Sadelmager 2
Zacharias Wagnar 2
Jörgen Baskare (Bardskär) 4 75
Sahl. Carsten Jögenssons Enkia 4 15
Hans Isacksson 4
Clauss Kremmare 9 16
Hanns Olufsson Wannebeirgha 9 14
Petter Bengtsson Skräddare 1
Jörgen Kock 1
Staffwan Hanskemager 1
Mauritz Skomager 1 48
Hindrich Pottemager 1
Matthiess Tim 3
Bertill Wagnman 3
Långe Nills Wagnman 1
Klockare Hansson 1 107
Christopher Kannestöppare 2
Mester Sven Kock 1

Norregatans rote

Petter Ennersson 4 60
Jörgen Bryggare 10
Clauss Frijss 12 47
Sahl. Hans Hanses Enkia 16 49
Christian Bödigar (Bödkare) 2
Casper Nymeyer 1 46
Hindrich Christensson 2
Trimar Baskers (Bardskär) 1
Andhers Ellesson (Ellers) 1 55
Christian Påhl 2
Inger Sahl. Jörgen Gullsmidh 2 54
Mortten Morttensson 1
Jochum Bagare 4 53
Martha Sahl. Berendt Nillssonss 1 50
M. Berendt Basker 12 51
Hindrich Berlin 1
Simon Hoppffner Sadelmager 1
Oluf Pedersson 16 58
Petter Bagare 14 40
Hindrich Christian 5 39
Mathies Kellesmedh 4
Jörgen Brandt 4
Andhers Hattemager 1
Olluff Andersson Skomager 2
Andherss Tygesson Skräddare 1
Bunde Grydestöppare 2 38
Oluff Lauretzon Bidiger (Bödkare) 2 37
Jochum Sporemager 2 36
Petter Matiesson 2
Elskell Nillsson 2
Johan Gullsmidh 5 31
Mårtten Hanssen Hänneman 3
Jochum Tomesson Skräddare 2
Hanss Willumsson 4
Maria Mickel Sniders 8 30
Andhers Skomager 3
Hans Jönssen Smedh 4
Johann Tommessen Skotte
1 Lauritz Hansson 1
Axell Skomager 4 59
Mårtten Möllare 2
Hanss Nilsson Skräddare 2
Uldrich Dreyare 3
Söffran Rimmesnidher 2
Jönss Gullsmidh 1
Corperalen Isack 2 81
Andhers Böcher (Bödkare) 1 33
Henningh Feldberädhar 3 34
Sönne Gullsmidh 3 32
Petter Glarmestare 4 29
Mårtten Feldtberädhare 12 28
Andhers Möllare i Skottenborgh 1


Västra Bakgatans rote

Mons Skreddare 1
Michel Pottemager 2
Per Tömmesson Smedh 1
Nills Swenson Skomager 1
Monss Grytastöbare 2
Daniel Möllare 4 22
Bengt Wangmand 1
Eskill Hattemakare 1
Tullssen Lassen 2
Nilss Esbiörnson Skreddare 3
Nills Pottemager 3
Christopher Grabenhorst 2 21
Nils Eliasson Tömmermand 1
Tolle Böcher 2
Hanss Bössmackare 4 19
Petter Kock 3 18
Per Erichson Pottemackare 2 17
Jens Bakares Enkia 1
Hans Jesperson Murar 1
Ored Skomakare 1
Jens Boeson Möller 1 20
Kremmer Jensen 1
Oluff Erlandsson Böcker (Bödkare) 2
Hans Jörgenson Tyshsnidker 2
Christen Nilsen Skreddare 2
Simon Bagare 2
Bengt Weffuare 2
Matthias Tömmermand 1
Peder Bush Kleinsmed 2
Jacob Hopp Fiskare 1
Nills Bång 1
Giert Dreyer 1

Östra Bakgatans rote

Thure Pijpar (Stadsmusikanten) 1 57
Rassmus Smedh 2
Hans Weffuer 3 45
Nilss Jenssen Skomager 1 44
Rassmuss Snicher 2 42
Eine Petter Bilthugger 1 43
Inger Knud Jenssen 3
Anderss Albrechtson Murare 2
Bertel Johanssen 1
åge Clemmetson 1
Thomas Glarmester 3 41
Hans Snidker 1
Jacob Melchersen Snidker 2
Jens Blechmakare 3

På kartan utsatta men ej i mantalslängden för 1672 återfunna husägare. Siffran anger här alltså nummer på kartan.

Sal(ig) Anna Christen Lundh 61
Nils Månsson 62
H(er)r Jöns i Filchestad (Präst) 63
Kyrkan (Numret betecknar inte endast själva kyrkobyggnaden utan också all kyrkans egendom.) 64
Widsköfle Krögare Folk 65
Carl Skräddare 66
Borgemester Richter 67
Sören Wilhelmsson 69
Christen Kremer 71
Hans Veltzin (Byfogde, kämner) 72
Sal(ig) Borgemästare Johan Nilsson 73
Knut Carlses 74
General Ulfeldt 134
Jöran Madsson 70
Göran Gullsmed 76
Landshövding Skytten på Cronans Wägnar 77
Oluff Grydestöper 78
Petter Skomakare 79
Måns Wagnmand 80
Isack Suendsson 81
Erich Skomakare 82
Heligh Geist 83
Överste Hejsterich 84
Wilhelm Bagare 85
Henrich Kremer 86
Hans Danielsson (Rådman, kämner) 87
Herr Casten (Fundanus, präst) 88
Mesterman 89
Petrejus (Borgmästare) 90
Skolan (Numret betecknar dess egendom) 91
Michel Skräddare 92
Knudt Fougdt 93
Rådstuu Plats 94
Rådstuga och Borgmästar och Råds Wynkiellare 95
Borgmästare Anders Olsson 96
Wågen 97
Provianthus 98
Tyghuset 99
Lavete och Hiulmakare Huhs 100
Cronans Smedja 101
Skoleplats 102
Skolehus 103
Klockarehus 104
Präste Gården till Staden 106
Oluf Klochare 107
Nils Ingemandson (= nr. 3) och Herr Per i Röga (präst) 108
Tyche Bryggare 109
En bonde Anders Jeppson i Noseby 110
Johan Diding 111
Sal(ig) Albret Westhoff 112
Kyrka (= nr. 64)
Jochum Lyttich (= nr. 9) Borgmäster
Anders Olsson (= nr. 96) och Hendrich Helleberg 113
Sören Christopherson 114
Sal(ig) Hans Wålmäst (Vallmästare) 115
Johan Printz (Borgmästare) 116
Överste Lybecher (Landshövding) 117
Sal(ig) Mäster Gabriel Feltscher 118
Borgmästare och Rådh 119
Margrete Sal(ig) Hans Larses 120 Casper Nymeyer (= nr. 46) och Fogden på Uddarp 121
Borgmästare och Rådh (= nr. 119) och Skolan (= nr. 91)
Udi Myrmandh (= nr. 127) Logerer 122
Heligh Geist (= nr. 83)
Nils Ingemandson (= nr. 3)
Hans Gråå (Vägare) 123
Dårdi Sal(ig) Class Carls 124
Jochum Lyttich (= nr. 9) på Anders Ellers ( = nr. 55) Barns wägnar 125
Barnagods Uthom Byes 126
Myrman 127
Önnesta Kyrkia 128
Barnagods till Lundh (= nr. 61 eller 52) 129
Anna Sal(ig) Rassmus Wågns 130
Jochum Lyttich öde plats 131
Rassmus Hjulman och Sören Lund (= nr. 52) 132
Helig Geist (= nr. 83) Oluff Pipar 133