Kristianstad i alla tider
Commendanterna och Tivolibolaget

De första träden planterades av commendanten överste Georg Cedergren och hans hustru Christine. Det var ca 100 träd som kantade gångarna ned mot holmarna. På en av dessa, ungefär på nuvarande teaterns plats, byggdes en enkel paviljong som sommarbostad. Detta var troligen på 1820-talet. Från 1831 tilläts formellt även vissa civila att besöka Commendantsängen.

I Christianstads Weckoblad från år 1831 och 1832 kan man läsa annonser om att 12 ā 14 kor kunde tas emot för bete på ängen, vilket återspeglar överstens löneförmån i form av tillgång till ängens avkastning.

Efter makens hastiga frånfälle den 5 augusti 1835 begärde änkan Christine 300 riksdaler för trädplanteringen, i annat fall skulle träden huggas ned. Pengarna beviljades med viss tvekan och skickades till Carlskrona, dit änkan flyttat.

Det ansågs tydligen ligga i stadens intresse att vårda Commendantsängen. Allt fler av stadens medborgare hade börjat frekventera parken därstädes

Ett antal av de tongivande herrarna i staden önskade "att för Staden bereda en promenadplats" på f d Commendantsängen. Dessa ideellt arbetande herrar ur de högre samhällsklasserna övertog år 1835 dispositionsrätten till Cedergrens paviljong på "överstens holme". Tivolibolaget bildades, och detta beslöt den 29 maj 1839 att uppföra en restaurangpaviljong på sagda holme. Tivolibolaget arbetade ideellt och tog aldrig ut någon vinst ur verksamheten.

Paviljongen utökades redan år 1842 och så småningom utvecklades den till ett populärt utvärdshus. Bl a den store revyartisten Sigge Wolff, som var född i staden, framträdde där på 1890-talet. Det var den tid om vilken det påstås att "På Tivoliholmens tid var officerarna mindre gifta än nu".

Axel Gustaf von Arbin hette den nye commendanten, som tillträdde 1835. Han gav 1836 stadens invånare fritt tillträde till den sanka Commendantsängen och lovade sköta planteringarna som gjorts. Dessutom åtog han sig att plantera flera träd utan ersättning. De äldsta bokarna söder om Fornstugan tillkom på detta sätt.

I en annons den 4 augusti 1838 kunde man läsa: "Å Commendantsängen kan man köpa och genast avhämta några stackar hö". Commendantens löneförmån gällde alltså fortfarande.

Ny commendant blev den 27 januari 1839 Johan Hindrik Roman. Under hans tid utvecklades Commendantsängen och Tivoliholmen till sköna promenadplatser. Romanns intresse för parken bidrog i hög grad till fortsatta utveckling.

För att stödja Commendantsängens förskönande med "planteringar, gångars anläggande, dikning, fyllning, bänkars anskaffande m m" vädjade stadens äldste i ett protokoll den 13 maj 1841om ett bidrag från staden på 200 riksdaler banco årligen till de ideellt arbetande entusiasterna i Tivolibolaget.

Man menade att Tivolibolaget, som disponerade området av commendanten Romann under hans livstid, hade gjort mycket för dess förskönande med små medel. Skrivelsen bifölls på allmän rådstuga den 24 maj 1841. Därmed var första steget mot en stadspark taget. !855 övertog staden formellt marken.

I en annons från år 1841 meddelades att brunnsdrickningen började i Tivoli den 26 juni, och man uppmanade till anmälan om deltagande på apoteket. I oktober 1843 var det stort fyrverkeri och ballonguppstigningar. Luftballongen fördes av österrikaren W Hoffman. Det var vanligt med baler i Tivolipaviljongen, exempelvis den 8 augusti 1841 i stora paviljongen.

Den 7 juni 1855 kom staden Christianstad överens med Kronan om Commendantsängens överlåtelse till staden, som i sin tur upplät den åt Tivolibolaget på 15 år mot en årlig avgift på 150 riksdaler. Villkoret var att den egentliga parken skulle hållas tillgänglig för allmänheten till promenader, vara välvårdad och försedd med sittplatser på lämpliga ställen. Arrendet förlängdes 1871 med 30 år, d v s fram till 1901.

Vattenståndet i Helge å var ovanligt högt den stormiga vintern 1893-94. Den yttre delen av strandvallen och en del träd spolades bort. Åren därefter gjordes strandpromenaden i ordning och vallen mot ån förstärktes med stenläggning.

Åren mellan 1886 och 1904 var överste Axel Ankarcrona den drivande kraften i Tivolis planering och skötsel. Bl a planterade han bokar vid teatern och fullbordade kastanjeallén. Avenboksbersåer och en del ovanliga träd såsom guldalm, platan och svart valnöt planterades under hans tid.

Mellan 1930 och 1950 breddades sortimentet i Tivoli väsentligt, och man planterade grå valnöt, äkta valnöt, pagodträd, rödek, mullbär, ginkgo, tulpanträd, mispel, kinesträd, kentuckykaffe m m.

I en speciell sortimentsträdgård, som anlades år 1992, har planterats duvträd, gudaträd och olika sorters körsbär.

Ett av de senast planterade träden i Tivoliparken är en blodbok nordost om Teatern. Framför blodboken kan man på en minnessten läsa att vårdträdet planterades år 1997 till minne av den 300:e julsammankomsten med De Handlandes Lijk Compagnie i Christianstad av 1698. Compagniet har haft en obruten verksamhet i mer än 300 år och är sannolikt landets äldsta.