Vilans Vänner Kristianstad
PLANOMRÅDETS KVALITÉER OCH BRISTER

Planområdet utgör idag ett centralt beläget verksamhetsområde som karaktäriseras av gles äldre industribebyggelse omgivet av stora gaturum, öppna ytor och otillräcklig grönstruktur. De nya verksamheter som efterhand uppkommit har skiftande utformning och dessa tillsammans med den äldre bebyggelsen skapar bristande bebyggelsestruktur som gör att området idag upplevs som splittrat. Husen har olika förskjutningar gentemot gatorna och stadsrummen är stora och odefinierade. Volymmässigt finns det ett fåtal dominanta byggnader, som till sin storlek överröstar den omkringliggande låga bebyggelsen. Till dessa hör slakterierna men också flerbostadshusen mitt i området. Slakterierna och de andra större och störande verksamheterna bidrar med många olägenheter och kan på lång sikt inte vara lokaliserade centralt i staden. Företagen måste ges ett nytt attraktivt etableringsläge för att dessa ska finna det gynnsamt att flytta.

Inom området finns livsmedelshandel, bensinmackar och restauranger som skapar mycket liv och rörelse under öppningstiderna. För övrigt saknar planområdet i princip bostadsbebyggelse, med några få undantag, vilket medför att området saknar liv och rörelse under kvällstid. Det skapar otrygghet och dålig social kontroll. Området saknar helt publika områden såsom parker, utsiktsplatser eller rekreationsområde som gör att människor inte uppehåller sig i området. Överlag är området inte anpassat till människan utan snarare för bilen. Planområdet har hög andel trafik längs de två huvudvägarna medan vägarna inne i området är överdimensionerade. Den höga trafikintensitet skapar även buller och vibrationer, vilket måste åtgärdas. Området tampas även med miljöproblem, dåliga grundläggningsförhållanden och översvämningsproblem som måste överbyggas. Det måste skapas möjligheter att nå vattnet, då detta element är en attraktivitet i området.

Det ska dock betonas att Långebro har en stor utvecklingspotential att bli en trivsam och strategiskt belägen stadsdel. Området ligger centralt och naturskönt nära Helge å och vattenriket. Området kan dessutom i framtiden utnyttja det nya strövområdet på Härlövstippen. Genom att återanvända det äldre industriområdet och förtäta bebyggelsen behöver kommunen inte i lika stor utsträckning ta ny mark i anspråk. Detta är särskilt viktigt för Kristianstad eftersom det i så fall kan komma att drabba den värdefulla åkermarken. Däremot måste några verksamheter utlokaliseras till stadens periferi, vilket i sin tur generar att ny tomtmark måste skapas. Dessa områden är dock strategiskt förlagda invid stadens ytterkanter med goda kommunikationer.

Planområdet har redan befintlig infrastruktur med bilvägar, kollektivtrafik och gång- och cykelstråk liksom tekniska system som fjärrvärme- och vattenledningar som kan återanvändas vid en nyexploatering. I planområdets södra del finns det goda möjligheter till skyltläge utmed E22. En ny funktionsblandad exploatering genererar en bilsnål stadsdel med korta avstånd mellan målpunkterna. Området kan även bidra med att länka samman närområdena och skapa en mer integrerad stadsbild.

BRISTER

Stora gaturum
Splittrad utformning
Bristande bebyggelsestruktur
Odefinierade stadsrum
Otryggt
Saknar liv och rörelse dygnet runt
Bristande grönstruktur
Hög trafikintensitet
Miljöproblem
Dåliga grundläggningsförhållanden
Översvämningsproblem

KVALITÉER

Centralt belägen mark
Närhet till vatten och natur
Nytt rekreationsområde planeras i närheten
Återanvänder ianspråktagen mark och förtätar
Befintlig infrastruktur
Befintligt tekniskt system
Goda kommunikationer
Skyltläge längs E22
Närhet till service och arbetsplatser
Kort avstånd mellan olika målpunkter