Vilans Vänner Kristianstad
LOKALISERING AV DEN NYA STADSDELENS FUNKTIONER

Planförslaget bygger på en idé om var grönområden, verksamheter, bostäder med kommersiell verksamhet i bottenvåningen samt var enbart bostäder ska vara lokaliserade. Nedan kommer detta att presenteras schematiskt.

Det har tidigare nämnts att Kristianstads grönområden måste öka och förslaget bygger dels på att skapa nya rekreationsområden inom området och dels att länka samman dessa med omgivande grönområden, främst Härlövs ängar, Kristianstad vattenrike och Helge å. Målet är att skapa ett inbjudande och sammanhängande promenadstråk för att öka människors trivsel, välbefinnande och förbättra hälsan.

Två större parker skapas centralt i planområdets norra respektive södra del. Ett annat grönstråk förläggs mot motorvägen för ge skydd mot buller. För att företag ska få skyltläge utmed E22:an planteras grönstråket endast med lågvuxen vegetation. Det slutliga större grönområdet skapas vid dagens fågelslakteri i sydöst då det råder oklarheter om detta område ska tillåtas svämma över eller inte samt för att minska bullret från motorvägen. Området kommer därmed kunna bli brukbart för rekreation vid lågvatten.

De tidigare nämnda vattenspeglarna och kanalerna kommer bland annat att knytas an till grönområdena för att skapa ett grönare och lummigare stadsrum. Det ska tilläggas att parkerna ska kännas trygga även vid mörkertid. Det är av stor vikt att parkerna förläggs i anslutning till bostadsområden för att skapa social kontroll.

stplf11gron.jpg

stplf11bost.jpg

Bostäderna förläggs sammanhängande och skyddat inne i området. Bostäderna lokaliseras även utmed Helge å och Kristianstad vattenrike för att ge goda utblickar, då vattenutsikt genererar en högre boendekvalité. Överlag ska boendestandarden vara hög och bebyggelsen ska självklart vara miljöanpassad, oavsett om detta kortsiktigt medför stora ekonomiska kostnader. Bostadsområdena kommer att förläggas invid grönområdena som avsnittet innan poängterar.För att skapa en funktionsblandad stadsdel ska området fortsättningsvis innehålla mark för företag, under förutsättning att de bedriver icke störande verksamheter. Mest lämpad mark för tillverkningsindustrier, kontor och liknande är längs Allégatan och ut mot motorvägen. Därmed behöver trafiken som genereras av de olika företagen inte beröra de inre bostadsområdena. De föreslagna områdena får god tillgänglighet utmed trafiklederna liksom goda chanser att synas. Dagens verksamheter ska ges bra möjligheter att återinrättas i den nya stadsdelen.
stplf11verks.jpg

stplf11bostverks.jpg Längs de två föreslagna boulevardstråken tillåts bostadshus med verksamheter i bottenvåningen. Om företag även vill inreda andra våningen med verksamheter tillåts detta, för övrigt skapas utrymmen för bostäder. Hit kan många av dagens verksamheter förläggas såsom massage- och fotvårdsverksamheten, kiosken, markis- och persiennförsäljningen, lampbutiken, golfbutiken, restaurangerna etc.

SAMMANSTÄLLNING

stplf11sammanst.jpg