Vilans Vänner Kristianstad
stplf13.jpg

A.

Innerstadens stadsmässiga bebyggelsestruktur ska främst prägla planområdets tillkommande hus vid boulevarderna och därefter minskas i fallande grad ifrån dessa. Boulevarderna ska vara sätet för innerstadens typiska intimitet och täthet med liv och rörelse. Husen kring boulevarderna ska vara bland de högre i området och karaktäriseras av modernare hus blandat med stenstadens utmärkande fasader. Husens bottenvåningar ska ha skyltfönster som ska ge liv åt stadsbilden samt innehålla inbjudande entréportar till verksamheterna och lägenheterna på ovanvåningarna. Husens längs den tillkommande boulevarden kan med fördel ha balkonger mot denna för att skapa social kontroll och attraktiva lägenheter. Balkonger bör däremot inte uppföras ut mot Långebroboulevarden då denna med stor sannolikhet kommer ha en högre andel biltrafik. Åt detta håll bör även lägenheternas badrum, kök och andra mindre bullerkänsliga utrymmen förläggas.

stplf13a.jpg

Längs Långebroboulevardens nordvästra del kommer fortsättningsvis bebyggelsen vara något tillbakadragande, detta för att skapa ett luftrum mellan Vilan och Långebro. En mer tydlig ridå som markerar Långebros stadsmässiga karaktär kommer istället att bildas på Långebros sydvästra hörn.

Några av delområdets kvarter sluts medan andra har en mer öppen kvartesstruktur. Gemensamt för alla husen är att de alla har en stängd fasad mot boulevarderna. Det är av stor vikt att alla planområdets innergårdarna får en praktisk och vacker utformning. Gårdarna ska inrymma mark för sop- och cykelförråd liksom utrymme för lek och rekreation. Från innergårdarna ska man även på ett gent och lättsamt sätt nå gång- och cykelvägarna i området.

Förutom några av dagens verksamheter ska handel, som inte konkurrerar med innerstaden, tillåtas längs stråken. Långebroboulevardens affärsverksamheter tillåts innehålla något mer skymmande varor såsom färghandel etcetera än den tillkommande boulevarden. På så vis blir den nya boulevarden något mer fredat från biltrafik.

B.

Längst i norr kommer en husrad med liknande moderna hus i övervägande fyra våningar att förläggas intill Kristianstad vattenrike. Husen följer den befintliga Fälandsgata och längs denna kommer fortsättningsvis gång- och cykelstråket vara förlagd. Dessa trafikanter kan därmed vistas här även mörkertid då området blir bebott och upplyst.

Husen kommer övervägande att ha innergårdar mot söder, och om inte kompenseras detta med att hela huset får utsikt mot grönområdet. Husen kommer att synas markant ifrån Härlövsängaleden och det är viktigt att det läggs stor omsorg på utformningen. Längs det mittersta huset kommer det finnas en entré ut mot grönområdet i norr. Denna port kommer bli hela planområdets entré till Kristianstads vattenrike och det kommande rekreationsområdet på Härlövs ängar.

stplf13b.jpg

C.

Norra planområdets centrala bostadsområde avser innehålla flera volym- och ytmässigt mindre hus jämfört med de övriga husen i norr. Bebyggelsen ska bli lägre, intimare och höjdmässigt inte överstiga tre våningar. Den tredje våningen får endast bebyggas som en inredd vind med takkupor för att skapa mer livfulla och spännande tak, då dessa kommer att bli synliga för de högre omgivande bostadshusen. Innergårdarna ska vara omsorgsfullt utformade med soliga sittplatser och grönskande vegetation, som bostadsområdet själva ska sköta. Därmed kommer boende troligtvis känna bättre samhörighet till sitt bostadsområde. Mellan husen bildas trivsamma och välbelysta gränder. Området förutsätts attrahera fler barnfamiljer och av den anledningen kommer några av husen att få inbyggt garage i markplan. Avsikten är att de fåtal bilar som tillåts ska ingå i en gemensam bilpool för bostadsområdet.

stplf13c.jpg

D.

Området tillåter radhus i maximalt tre våningar. Radhusens fasader ska, på grund av det centrala läge, utformas med stadskaraktär. Stadsradhusens utformning tillåts skifta något avseende färg och utförande mellan de olika kvarteren för att undvika att området blir monotomt. Innergårdarna ska, precis som det föregående bostadsområdet, ges en utformning som därefter de boende tar hand om och sköter.

stplf13d.jpg

E.

Planområdets högsta byggnader, bestående av två punkthus med modernare fasaduttryck, kommer att placeras i planområdets nordöstra hörn. Skälen till husens lokalisering är att platsen har en fantastisk vy över både Kristianstad vattenrike, Tivoliparken, centrum, planområdet och Helge å, som många boende därigenom skulle kunna ta del av. På andra sidan Helge å finns dessutom några av Kristianstads största bostadsbyggnader, Finnlandshusen, och för att skapa en jämn stadsbild anser jag att de högre husen bör lokaliseras i nära anslutning till varandra. Punkthusens översta våningarna ska hållas öppna för allmänheten för att alla ska kunna betrakta Kristianstads placering i ett jordbrukslandskap omgivet av vatten. Punkthusen i planområdet ska symbolisera Kristianstads och Långebros nya stadsutveckling.

stplf13e.jpg

F.

Fyra relativt höga hus (ca fem till sex våningar) kommer att placeras invid Helge ås västra kant. Bostäderna kommer gestaltas som liknade waterfront hus gjorts i Sverige, såsom Norra Älvstranden i Göteborg, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Norra hamnen i Helsingborg. Husen tillåts uppföras med balkonger i alla fasadriktningar, dock kan det komma att bli mest aktuellt i söderläge. Husen ligger parallellt med Helge å och därför kan fönster gärna sticka ut genom utbyggnadsmoduler för att optimera utsikten. Mellan husen och Helge å kommer en vall fortfarande finnas, fast anpassad för att inte inskränka på tillgängligheten till vattnet. Längs Helgå å kommer offentlig yta att skapas med uppehållsytor, bryggor och kajpromenad. Mellan husen kommer vattenspeglar uppföras för att förstärka vattenrummet Helge å.

stplf13f.jpg

G.

Längst i sydöst planeras ett bostadsområde som, med Västra hamnen som förebild, ska skapa inbjudande boendemiljöer. Området ska präglas av en arkitektonisk mångfald och intressant modern gestaltning. Husen kommer att inrymma bostäder i tre till sex våningar. Parken kommer delvis skymma området till att få vattenutsikt men vattenspeglar kommer dras in till parken och vidare mot bostadsområdet.

stplf13g.jpg

H.

Längs med Allégatan ska, som tidigare nämnt, tillverkningsindustrier, kontor och liknande verksamheter förläggas. Husen uppförs i tre till fyra våningar. Huskvarteren i planområdet norra del har inte stängts för att möjliggöra några parkeringsplatser i markplan. Längst i sydväst är några av husen något tillbakadragna. Framför ska det beredas mark för parkeringsplatser till sådana företag som är mer kundrelaterade. Sammantaget kommer verksamheterna att få ypperligt skyltläge längs E22:an och Allégatan. Husen får även en sekundär funktion som bullerskydd för bostadsområdena inne i planområdet. Såvida ett större antal arbetsplatsparkeringar behövs för företagen kan dessa även nyttja Hedentorps parkeringshus.

stplf13h.jpg

stplf13tot.jpg