Vilans Vänner Kristianstad
stplf3.jpg

MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE

Planområdets mark används främst av olika typer av verksamhets- och industribyggnader i en eller ett par våningar. Bebyggelsen är gles med stort antal öppna parkeringsytor och uppställningsplatser mellan husen.

Verksamheterna i planområdets norra respektive södra del skiljer sig något åt. Norra delen innehåller fler mindre utrymmeskrävande företag medan det i södra delen finns större och färre antal verksamheter. Gemensamt för den de båda delarna är att företagen som erfordrar besökare har entréer orienterade mot de två stora stråken, Långebrogatan och Allégatan. På kartan nedan markeras de olika verksamhetstyperna.