Vilans Vänner Kristianstad
Södra delen upptas till största delen av de två slakterierna, Scan samt Kronfågel AB. Andra stora verksamheter i området är Hanséns verkstäder AB , Kranexpressen och ColdSped. Längs Långebrogatans södra sida finns ett fåtal mer kundrelaterade verksamheter såsom hälsocentral, bilhandlare, bildelsaffär och i Långebros gamla järnvägstation finns Arco Interiör som tillhandahåller inredningstjänster åt företag. Byggnaderna har övervägande plåt-, puts-, eller tegelfasader med platta tak. Byggnadshöjden varierar mellan en till fyra våningar och flertalet av hallarna har högt till tak. Ut mot motorvägen har Scan och Kronfågel AB skyltläge medan Scans byggnader från Långebrogatan är tillbakadragna och skyms av trädplanteringar.

stplf4.jpg

Flertalet av fasaderna i området är eftersatta och många av byggnaderna ger intrycket av att de var tillfälliga konstruktioner redan vid tiden för uppförandet som råkat stått kvar. De är uppenbart att funktionen snarare än estetiken har styrt utformningen av byggnaderna. Husen har uppförts utan anpassning till någon omgivande bebyggelse då området tidigare låg i periferin. Nu har staden växt och området ligger idag i anslutning till stadens centrala delar. Jag bedömer att planområdet södra del inte innehåller några bevarandevärda byggnader och ingen byggnad bedöms heller kunna återanvändas till bostäder, kontor eller liknande vid en nyexploatering av området. De störande verksamheterna i området bör heller inte tillåtas på så centralt belägen mark.

Norra delen innehåller ett flertal mindre industriverksamheter som låssmed, elservice och glasmästare men också ett fåtal bostadslägenheter i ett större sammanhängande hus. Mot Långebrogatan inhyser flerbostadshuset ett fåtal verksamheter i bottenvåningen såsom pizzeria, kiosk, blomsterhandel och bank och kan sägas fungerar som ett mindre närcentra. Utmed Långebro- och Allégatan finns flera andra starkt kundrelaterade företag såsom en större livsmedelshandel, cykel- och lampbutik. På senare år har även några hamburgerkedjor etablerats, vilka markeras ”restauranger” på kartan nere till vänster.

stplf4b.jpg