Vilans Vänner Kristianstad
stplf5c.jpg

Flertalet av byggnaderna i området inrymmer mer än en verksamhet, exempel på detta är de fem liknande byggnaderna i nordväst som innehåller sammanlagt 11 olika verksamheter 2. Ett annat exempel är Handelshuset Kronan 7 som inrymmer bland annat markis-och persiennförsäljning, golfbutik samt fotvårds- och massageverksamhet. Mitt i områdets norra del finns Kristianstads renhållning som upptar den största ytan och mittemot nyttjas marken till containeruppställning. Hela norra planområdets byggnader har splittrat karaktär och skiftade fasadutseende. Några av husen är relativt nya som livsmedelsbutiken, hamburgerkedjorna och en begravningsbyrå 3 medan andra är mycket äldre hus. Några av de äldre husen är i sämre skick och beroende av yttre och troligtvis också inre renovering 6. Inte något hus i planområdets norra del bedömer jag som bevarandevärt eller återanvändningsbart. Däremot anser jag att de icke störande verksamheterna ska tillåtas vara kvar vid en nyexploatering av området, för att skapa en mer varierad och mångfunktionell stadsdel. Även de nämnda nyligen uppförda husen bör på kortare sikt finnas kvar såvida en etappvis nyexploatering föreslås.

Inom hela planområdet finns det ingen kulturskyddad bebyggelse, liksom kända

stplf5.jpg
stplf5b.jpg