Vilans Vänner Kristianstad
GRÖNSTRUKTUR

Tillgången till grönområden inom planområdet är ytterst begränsad. Vegetation inom planområdet förekommer främst längs järnvägen och utmed vattenriket och Helge å. Inom området finns två större grönytor. Den ena ytan är belägen nordväst om Scan i anslutningen till korsningen mellan Långebrogatan/Allégatan 1 och den andra finns centralt i planområdet strax norr om Långebrogatan 2 . Den förstnämnda är en kommunal större grönyta med planterade fruktträd och fåtal buskage som underhålls kontinuerligt medan den andra är en igenväxt och eftersatt lucktomt som används som parkeringsplats och vid tillfälliga cirkusevenemang.

I det nordöstra hörnet av Långebrogatan/ Allégatan finns även en mindre konstjord kulle som kommunen under sommarhalvåret använder för att plantera kommunlogotypen med blommor på 3 . I övrigt finns i princip ingen vegetation på verksamhetstomterna. Området har däremot ett flertal trädplanteringar, dels längs vägarna men också mellan körfälten. Dessa gör det annars tråkiga området ganska trivsamt.

stplf8.jpg