Vilans Vänner Kristianstad
Ett intressant material att utgå ifrån vid diskussioner om Vilans förnyelse utgör följande uppsats. Förvisso kan mycket av förslagen i uppsatsen aldrig förverkligas, men de är värdefulla uppslag i en debatt om Vilans framtid, som måste komma. Området kan inte i längden tillåtas ligga för fäfot och utgöra den trista anblick för tillresande som nu är fallet. Vilans Vänner vill inte enbart framhålla Vilans förflutna, utan ser det som synnerligen angeläget, att området integreras med staden och görs till en inbjudande infart till Kristianstad, samtidigt som såväl stadens behov av bostäder som rekreationsområden tillgodoses. Att i samband härmed även betona platsens kulturhistoriska betydelse, såsom den äldsta bebodda delen i Kristianstad, skulle ge samhällsplaneringen en historisk accent inför stadens 400-årsjubileum 2014.

Uppsatsen presenteras i urval här på hemsidan. Det fullständiga arbetet finns här.


LÅNGEBRO
FÖRSLAG TILL STADSFÖRNYELSE i KRISTIANSTAD

EXAMENSARBETE 30hp
MAGISTERPROGRAMMET I FYSISK PLANERING
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

Helén Karlsson
Mars 2008

FÖRORD

Följande examensarbete på 30 högskolepoäng är det sista och avslutande studiemomentet på programmet för Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola. Utbildningen leder till en teknologie magisterexamen i Fysisk planering. Handledare har varit Gunnar Nyström, Universitetslektor samt Thomas Hellquist, Gästprofessor, båda på institutionen för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola. Jag vill tacka Kristianstad kommun som bistått kartmaterial och information.

SAMMANFATTNING

Examensarbetet presenterar ett förslag till stadsomvandling på Långebro, som är ett centralt beläget verksamhetsområde sydost om Kristianstad centrum. Föreslaget ska fungera som underlag och inspirationskälla för att visa hur området kan nyexploateras såvida de stora och störande anläggningarna i området flyttas ut till stadens periferi, där de en gång förlades. Nu har staden växt och området har god potential att integrerads med Kristianstads centrum.

Målet för det nedgångna och lågexploaterade verksamhetsområdet har varit att skapa en måttfull, vacker och attraktiv funktionsblandad stadsdel med mark för bostäder, arbetsplatser, handel och rekreation. Områdets närhet till Kristianstads centrum har gjort att innerstadens utformning av kvarter, parker, torg och rumsbildningar har varit förebild för den nya stadsdelen. Planförslagets har däremot vägt upp centrumets nackdelar med för få grönytor och för få varierande bostadsalternativ.

Resultatet blev ett planförslag innehållande ca 2.500 bostäder med varierande husutformning, två nya boulevarder dit mer kommers med liv och rörelse förläggs, kajpromenad längs med Helge å för att öka vattenkontakten, ett torg, flera parker samt ett ”park and ride” tåg. Det sistnämnda för att överbygga trafikproblematiken i området och den övriga staden.

Det slutliga planförslaget har föregåtts av ett grundligt inventeringsarbete, där planeringsförutsättningarna har klarlagts såsom infrastruktur, mark och vatten, natur och landskap samt stadens översiktsplan och framtidsvisioner. Vidare har fyra liknande centrumnära verksamhetsområden som stadsomvandlats eller är planeringsfasen presenterats för att få inblick och inspiration till hur andra områden, likt Långebro, har planerats. Utifrån detta har planförslaget utvecklats för att ta vara på områdets kvalitéer och avhjälpa områdets existerande brister.

Helén Karlsson
Kristianstad, Mars 2008