Vilans Vänner Kristianstad
En del av de människor som bodde på Vilan 1880-1940
Uppgifterna hämtade ur tillgängliga kyrkoarkivalier på Internet. En del sidor saknas i materialet ca 1930-37.
Av Bengt-Göran Jönsson

arbetare.jpg
Arbetare på Hvilans gjuteri och mekaniska verkstad 1894


I Norra Åsums socken fanns byarna Åsum, Åsumstorp, Hovby och Härlöv. Gårdarna och tillhörande ägor var numrerade inom varje by.

Härlöv Nr 1 var Lillö, Nr 2-3 Charlottesborg och därefter kom övriga gårdar från Härlöv 4 upp till Härlöv 20-29. Längs Lillövägen låg Nr 4, 5, 6, 7 och 15 bl a.

Den enda källa jag haft tillgång till är kyrkböckerna från 1753 och fr om 1808 till 1898, vigsel-, dop- och dödlängderna 1899-1937 samt Häradskartan från 1929, som Aulis Rosendahl låtit mig scanna. Troligen stämmer numreringen där ganska bra med beteckningarna i kyrkböckerna från 1800-talet.

Men när det gäller Vilans municipalsamhälle, finns inga nummer utsatta på kartan. Efter 1880 tillkom en massa nya nummer där fr o m Nr 30 upp till omkr Nr 170, en del utanför det egentliga municipalsamhället, men vilka fastigheter eller kvarter de betecknade, har jag hittills bara delvis kunnat fastställa. Några få har jag listat ut eller fått uppgift om av personer som känner till det.

T ex har jag kunnat se i vårt eget gamla hyreskontrakt från 1946, att Bryggerigatan 5 låg på Nr 52, och bröderna Arup har bekräftat, att Boka-Svensson ibland pratade om att gå ner till 52:an, som han var ägare till. Torsten Möllerström vet, att han härstammar från Härlöv Nr 53, och det framgår också av kyrkoboken. Anders Andersson byggde sitt hus på Bomgatan 7 på Nr 47B, Brita Malm minns att Sjödahls hade nr 34 osv. Men mycket fattas alltså, och är det så, att någon kan hjälpa till med några nummer, så är jag mycket tacksam. Ni kanske själva minns eller kommer på något sätt att ta reda på, så säg för all del till i så fall!

Vilka var då de ursprungliga numren på det område som blev Vilan? Jag har kommit fram till att det var stora delar av Nr 10 och 14, som uppslukades av municipalsamhället och styckades upp i alla de nya nummer, som tillkom efter 1880. Så småningom ska jag försöka ta del av andra handlingar än enbart kyrkböckerna, sådant som kan finnas i olika arkiv och samlingar och få mera kött på benen någon gång i framtiden.bildkyrkbok1.jpg Nedan följer först en total boendelängd med samtliga nummer redovisade. I den kan man med hjälp av webläsarens verktyg söka på namn, yrken, årtal, nummer m m. Därefter följer en redovisning av varje nummer för sig. Observera att fullständiga husförhörslängder bara finns att tillgå på Internet fram t o m 1898. Åren därefter fram till 1940 har bara kunnat inventeras med avseende på födelse-, vigsel- och dödlängder. Personer som inte noterats i kyrkböckerna med anledning av någon av dessa tilldragelser finns alltså inte med i redovisningen av dessa år.

Samtliga boende 1885-1940Härlöv Nr 10

karta1810taletmin.jpg

Vilan på 1810-talet. De röda linjerna markerar det som i slutet av 1880-talet blev municipalsamhället.

På Nr 10 fanns 1753 en gård (Hedentorpsgården, min anm) med ägaren Per Bengtsson f 1713 i Ugerup. Hans hustru hette Karna Trulsdotter och var född 1701 i Härlöf. Intressant att notera är att även på Nr 14 nedan hade ägarna anknytning till Ugerup. Så är det inte på något av de övriga 23 numren i Härlöv.


1808-1819 brukas gården av Herr Lagman Testerup. På Tegelbruket bor en Skomakare Samuel Wessman. En fastighet benämns Härlöfs Mölla


1820-31 kallas gården "Berustat Säteri". Det ägs av Herr Lagman Testerup. (Säteri är ett slags frälsegård, berustat innebär att man skulle hålla ett visst antal ryttare till förfogande inom indelningsverket). Här finns ladufogde, ryktare, drängar och pigor.

Några hus har benämningar: Wacktarehus (kan ha med brovakt att göra), Packtarehus (arrendatorshus), Brånarödshus, Tegelbruket och Pepparmöllan

I Tegelbruket bor skomakare Samuel Wessman f 1778 i Råbelöf samt skomakaremästare Bengt Olof Wessman f 1797 i Åsum.


1831-40 är det fortfarande Hr Lagman Majoren och Riddaren Thestrup i Näsby som äger 1/2 mantal Berustadt Säteri.

I Tegelbruket finns skomakaregesällen Hans Lundström f 1801 i Kristianstad. Här finns också ladufogde Magnus Mårtensson, som också äger ett hus kallat Beckhuset. De övriga husen finns fortfarande kvar. I Packtarehuset bor skräddaren Nils Mårtensson Lindström. Wacktarehuset nämns inte fr o m slutet av 1830-talet. I ett gathus bor kakelugnsmakare Mäster J Kohlberg f 1814 i Widtsköfle.

På Nr 10 har alltså redan tidigt, förmodligen redan på 1700-talet funnits ett tegelbruk. Det var först omkring 1840 som ett sådant startades också på Nr 14 (nedan).


1841-56 heter ägaren till 1/2 mantal Berustat Säteri, kallat Hedentorp, f d Löjtnant Pehr Henric Hedenblad f 1806 i Falun. Han äger också Nr 14 numera, hela det blivande Vilan således. Här finns bl a gouvernant, inspector, ladufogde, rättare, hushållerska och trädgårdsmästare.

I Brånarödshuset bor timmerman Nils Lundgren f 1777 i Hjersås, i Beckhuset f ladufogden Magnus Mårtensson, i Packtarehuset skräddare Nils Lindström f 1807 i Sönnarslöf.

Kakelugnsmakaremästare Johan Kohlberg finns kvar med ett antal lärlingar och gesäller. Ett större kakeugnsmakeri tycks alltså vara etablerat på Nr 10. 1850 heter kakelugnsmakaren Christian Hagman och efter honom kommer Hans Jacob Gren, och sedan Gustaf Andersson f 1828 i Ängelholm. Fortfarande finns många gesäller och lärlingar i kakelugnsmakeriet.

Häradsskräddare Lindström finns kvar.


1857-65 flyttar Löjtnant Hedenblad till Vä 1858. Många av gårdsfolket flyttar till Charlottesborg. 1/2 mantal ägs av ett Bolag i Kristianstad. Här finns drängar och pigor, trädgårdsarrendator Jöns Olsson f 1835 i Färlöv, ladufogde P Nilsson f 1825 i Lyby, flera ryktare.

På numret finns en sadelmakaregesäll, Fredrik Kjellberg, som senare flyttar till Charlottesborg. Vidare Tegelmästare Jöns Andersson f 1816 i Solberga. Denne är för en tid tegelmästare även på tegelbruket på Nr 14.

Kakelugnsmästare är fortfarande Johan Gustaf Andersson, som nu blir änkling. Vidare skomakare Nils Herrlin f 1841 i Åsum, skomakare Sven Bengtsson Berggren f 1823 i Färlöv, skomakaregesäller och lärlingar samt ytterligare en skomakare, A P Andersson f 1814 i Götheryd. Häradsskräddare A Lindström dör 1862. Även en urmakarmästare bor här nu, Åke Hansson f 1830 i Nosaby.


1866-1879 äger Fabrikör Lundqvist i Kristianstad Nr 10, 1/2 mantal. 1873 övergår gården i Kammarjunkare Rudolf Hodder Stjernsvärds ägo. Han är född 1846 i Widtsköfle.

Här finns Skomak Nils Herrlin 1841 Åsum, Skomak Sven Bengtsson Berggren 1823 Färlöf, Skomak Tufve Persson Thulin f 1847 i Nosaby, Tegelmäst Jöns Andersson, Sadelmakare Gesällen Fredrik Kjellberg, Kakelugnsmakare Mästaren Gustaf Andersson med gesäller och lärlingar, Skomakaregesällen Frans Emanuel Frejdenberg, Smeden M Söderlind f i Kristianstad, Lärling Jöns Malm 1848 Köpinge, Gjuteriarb Oscar Linhult 1845 Lund, Sadelmak Gesell Fredrik Kjellberg, Gjuteriarb Sven Lundberg 1845 Örkened, Gjuteriarb Daniel Lindholm 1840 Almundsryd, Kantor Carl Peter Halin 1849 Svalöf, Smed Åke Söderling, Lärl Jöns Malm, Gjuteriarb Torsten Palmgren 1843 Röstånga, Gjuteriarb Oscar Linhult

Här finns nu också en vagnmakare, Magnus Sommarin f 1843 i Matteröd, Lärl Nils Persson 1861 Ifö

Boende på Nr 10 enligt husförhörslängderna t o m 1893-98
Boende på Nr 10 enligt kyrkböckerna 1880-1940

Obs att på Nr 10 är fastigheterna ännu inte angivna i mindre enheter. Flertalet kallas helt enkelt fortfarande för Nr 10, och det är därför svårt att bestämma var de låg. Efterhand blev de mera specifikt numrerade i t ex 10:24, 10:107 eller fick helt nya nummer som Nr 67, Nr 69 m fl.

Målare Nils Svensson 1891 o h Ester Hildegard Persson 1896
B. Per Johan Alvin 1929

foto_nr_10_nilssvensson.jpg

Fastigheten låg på Borggatan snett emot Borgströms och intill Gunnar Hanssons.

Sonen Pelle var en framgångsrik handbollspelare. Nils Svensson hade målerientreprenaden på Vilans nya skola, som stod färdig 1927. Han var bror till Nilla Svensson på Nr 54 och ägde och bodde själv en tid på Nr 44. Hustrun var född i Amerika och kallades allmänt för "Ester amerikanare".Härlöv Nr 10...

Boende på några av fastigheterna Nr 10:24-125Härlöv Nr 14

karta1810taletmin.jpg

Vilan på 1810-talet. De röda linjerna markerar det som i slutet av 1880-talet blev municipalsamhället.

På Nr 14 fanns under 1700-talet två gårdar, en ungefär där Hvilans mekaniska uppstod, den andra i närheten av Guilottes skrotaffär. På den första, som på 1830-talet kallades Hvilan i kyrkböckerna, bodde 1753 åbon Jöns Andersson f 1711 i Åsum. Hos honom fanns också gossen Rasmus Andersson född 1738 i Ugerup samt pigan Elna Andersdotter född 1728 i Ugerup.


1808-1819 heter åbon Anders Rasmusson född 1773 i Ugerup. Hans far i Ugerup heter Rasmus Andersson och skulle kunna vara gossen Rasmus ovan. Anders Rasmusson gifter sig 1800 med änkan Else Persdotter i Härlöv.


1820-31 äger bagare Ahlgren i Kristianstad den här gården och husmännen Pär Jönsson f 1773 i Skepparslöv, Simon Bondesson f 1758 i Träne samt Pär Jönssons son Anders Persson f 1796 tycks bruka gården.


Den andra gården på Nr 14, som i en husförhörslängd kallas Långebrohus, ägs 1753 av åbo Anders Andersson född 1723 i Ugerup. Hos honom finns gossen Per Andersson f 1734 i Ugerup. Personer från Ugerup förekommer alltså på båda dessa gårdar på 1700-talet.


1808-1819 heter ägaren Sven Persson f 1774 i Gringelstad. Han gifter sig 1807 med änkan Svenborg Månsdotter i Härlöv. Svenborg hade varit gift med åbon Hans Olsson, död 1806, och hade med honom dottern Olu Hansdotter f 1789 i Härlöv. Hon gifter sig med den nye ägare som tillträder 1812, åbo John Andersson f 1776 i Fjälkinge. 1820 flyttar John och Olu till Härlöv Nr 20.


1820-31används namnet Långebrohus i kyrkböckerna. Här finns nu brukare Jonas Johnsson f 1787 i Hjelmseryd. Gården verkar lyda under bagare Ahlgrens gård, som nu alltså är den enda gården på Nr 14.


1831-40 används för första gången namnet Hvilan, som omfattar 1/2 mantal, vilket bör utgöra hela Nr 14 inklusive Långebrohus. Ägare är Grefven och Landshövdingen m.m Axel de la Gardie på Maltesholm. Här finns husmannen Nils Pärsson Ring f 1805 i Ljungby, Pär Jönsson och sonen Anders Persson, änkan Berta Rasmusdotter, änka efter Simon Bondesson, med sonen Lars Simonsson.


1841-56 är den nye ägaren Löjtnant Hedenblad, som även äger och bebor Härlöv Nr 10, Hedentorps gård. De två gårdarna på Nr 14 är nu definitivt sammanförda till en enhet och går under namnet Hvilan, vilket dock ännu inte innefattar Nr 10. Det dröjer fram till bildandet av municipalsamhället, innan namnet betecknar även området söder om Långebrogatan.

Namnet Långebro är begränsat till själva bron, och benämningen Långebrohus syns inte längre till i kyrkböckerna.

Ett tegelbruk startas på Nr 14. Tegelmästare Henrik Frank f 1810 i Widtsköfle flyttar hit från Everöd 1842. Han flyttar 1846 till Härlöf Nr 15 på Lillövägen. Han efterträds 1847 av Anders Söderberg f 1801. Han kommer från Skarhult och flyttar 1850 vidare till Broby. Efterträdaren är tegelmästare Andreas Carl Henrik Dittmar f 1820 i Brandenburg. Han flyttar före 1853 till Simrishamn. Tegelmästare Jonas Andersson f 1820 i Wirestad gör en kort sejour här 1857-58. Han kommer från Viby och återvänder dit. I hans ställe kommer tegelmästare Jöns Andersson f 1816 i Solberga. Det har otvivelaktigt funnits ett tegelbruk här på Nr 14, ganska säkert i närheten av de märgelgravar, som många minns, kanske på den plats, där Långebrohus låg och norr om Bryggeriet Kronans tomt.

En större smedverksamhet tycks också ha uppstått på Nr 14. Här finns nu smedgesäll Anders Palmgren f 1819 i Lyby. Han kommer från Kristianstad 1848. Här finns också också ett stort antal smedlärlingar som avlöser varandra.


1857-65 ägs Nr 14, 1/2 mantal, av ett bolag i Kristianstad. Egentligen är storleken nu 31/64 efter avsöndringen nedan. Ett nytt namn är gårdsdrängen Jöns Andersson f 1837 i Fränninge. Han kommer från Hedentorpsgården och blir så småningom timmerhandlare på Nr 32, som avsöndras ca 1880, senare allmänt kallat Träbolaget.

Smedgesäll Anders Palmgren kvarstår med flera gesäller och lärlingar under perioden, bl a Johan Rydberg f 1809.

En liten gård på 1/64 mantal har avsöndrats och ny bonde är Hans Jönsson f 1825 i Träne.

Här finns också skomakaregesällen Nils Herrlin f 1841 i Åsum. Han återkommer på 1890-talet på Nr 10 med fastigheten som lärare Arup ägde på 1930-60-talen.

En stor trädgård verkar finnas med arrendatorn Nils Svensson f 1822 i Löfvestad.


1866-ca 1875 äger Greve Horn i Kristianstad Nr 14, 1/2 mantal.

Gårdsdrängen Jöns Andersson är kvar. Ännu en ny tegelmästare har kommit: Fredrik Wendt f 1831 i Tyskland. Utöver Hans Jönssons gård (ovan) på 1/64 mantal har ytterligare två gårdar avsöndrats: 1/64 mantal: Åbo Bierhandl Sven Persson f 1840 i Skepparslöf. Han kommer från Kristianstad 1867. Vidare 1/64 mantal Åboänkan Ingar Nilsdotter f 1814 i Kristianstad. Hon är änka efter f d Constapel Carl Schröder f 1812 i Kalmar, död 1864.

Stamfastigheten är alltså nu reducerad till 29/64 med de tre nya gårdarna.

Smedgesäll Anders Palmgren dör 1866. Kvar finns gesällen Christian Persson Palmgren f 1843 i Höja samt lärlingen Johan Rydberg f 1809 i Höftna.

Många torpare finns på numret.


1875-1884 har Kammarjunkare Rudolf Hodder Stjernsvärd på Hedentorpsgården, Härlöf Nr 10, övertagit även Nr 14 och äger nu hela området, där Vilans municipalsamhälle bildas 1887.

Jöns Andersson f 1837 i Fränninge kallas nu ladufogde. Tegelmästaren Fredrik Wendt flyttar 1877 till Osby. Därefter verkar tegelbrukets tid vara över. Ingen ny tegelmästare på Nr 14 återfinns i kyrkböckerna. 1/64 mtl Åbo Sven Persson f 1840 i Skepparslöf kallas inte längre Bierhandlare. 1/64 mtl Torp Åbo Enka Ingar Nilsdotter f 1814 dör 1878. Stamfastigheten omfattar nu 30/64 eller 15/32 mantal.

Husmannen och snickaren Nils Larsson f 1844 i Fjelkestad bygger på 1880-talet Lindqvistahuset, Härlöf Nr 49. Husägaren och målaregesällen Anders Persson f 1856 Nosaby bygger Härlöf 51 1880, trähuset mittemot Åkessons bryggeri på Bryggerigatan.

F d Ladufogden Jöns Andersson, f 1837, kallas nu timmerhandlare och bor på Nr 32, en tomt som han köpt 1882. Den är belägen vid Långebrogatan med nuvarande adress Långebrogatan 34 invid Träbolaget. Här bor också en handlare, Per Jeppsson, som flyttar in från W Sallerup 1884 och sedan vidare till Nr 10 1885. Han återkommer senare som handlare på Nr 67 (Boka-Svenssons hus) tvärs över gatan. F.d. Åbo Johan Persson f 1821 i Efveröd kommer 1883 till Nr 32.

En annan hökerihandlare kommer till Vilan, Adolf Ferdinand Häggström f 1848 i Wisby. Han kommer 1882 från Kristianstad och skrivs på Nr 33, Stålbergs hus på Bruksgatan 2.

På Nr 14 finns också bomvaktare f Art. Per Jönsson Rosdahl f 1847 i Grydt. Från Kristianstad 1890. Hans efterträdare blir smedmästare Per Pettersson f 1848 i Skepparslöv. Han kommer att kallas Bomma-Petter. Bomvaktaren bor i bomvaktarhuset, som låg på Vilans torg mellan Nybergska huset och Sjödahls. Det revs runt sekelskiftet 1900. Broavgifterna slopades 1903.

Boende på Nr 14 enligt husförhörslängderna t o m 1893-98
Boende på Nr 14 enligt kyrkböckerna 1880-1940

Obs att på Nr 14 är fastigheterna ännu inte angivna i mindre enheter. Flertalet kallas helt enkelt fortfarande för Nr 14, och det är därför svårt att bestämma var de låg. Efterhand blev de mera specifikt numrerade i t ex 14:78, 14:86, eller fick helt nya nummer som Nr 35, Nr 52 m fl.


Härlöv Nr 14...

Boende på några av fastigheterna Nr 14:78-93Översikt Nr 31-55 (utom 34, 36, 39, 41-42, 50 - se nedan!)

oversikt31_55.jpgHärlöv Nr 30

flygfoto_nr_30.jpg

Härlöv Nr 30 var det första nya nummer som bildades inom det gamla Nr 14. Det skedde när Hvilans Gjuteri och Mekaniska Verkstad startade 1880. Det var ägarna som var skrivna på numret, och fastigheten var den nyuppförda direktörsbostaden i tegel och två våningar.

Boende enligt kyrkböckerna

Noteras kan, att även Per Karlssons fader, f d vagnmakaren Carl Jönsson, bodde här fram till sin död 1885. Även ett par arbetare var skrivna på numret: smeden John Oskar Rydberg och bruksarbetaren Frans August Holmberg. Tekniker Hans Persson Wedin gifte sig 1890 med Per Karlssons dotter Hilma Carolina. Han var tidigare en kort tid folkskollärare och bodde på Nr 50, den s k "gamla skolan" på Bryggerigatan.Härlöv Nr 31

flygfoto_nr_31.jpg

Nr 31 var Långebrogatan 36, där Per Edvin Jönsson hade sin frisörsalong och där Trobäcks sybehörsaffär fanns.

Ägare på 1880-talet och en bit in på 1890-talet var timmerman Anders Nilsson. Han står först på numret. Näste ägare är skomakaremästare Jöns Sandberg som flyttar vidare till Nr 35 1897. Därefter ägs huset av f åbon Per Hansson, som kommer från Köpinge 1897. Per Hansson dör 1909 och ny ägare blir 1910 Nils Svensson, f d hemmansägare från Skepparslöv. Han dör 1916 och efterlämnar änkan Elna Karlsson.

Några av de boende:

Urmakare Dav. Hjalmar Möller f 1849 Westerås. 1882-1885
Kopparslagare Jonas Berth. Lund f 1821 i Kristianstad. 1882-1898
Handlare Wolf Nachmansson f 1849 i Szaki. Norsk medborgare. Mosaisk trosbekännare. 1892-1895
Urmakare Peter Theodor Onelius f 1859 i Höör. 1889-1892
Smedmästare Per Pettersson f 1848 i Skepparslöf. Bomma-Petter! 1891-1891
Skräddare Leander Julius Johansson f 1865 i Stoby. 1895-1898
Nils Jönsson Dahlqvist, f d kusk, åkare, f 1871 i Bonderup. Senare ägare till "Dahlqvista-huset". 1898-1903
Karl Albert Gustafsson, bryggeriarbetare, f 1882 i Skatelöf. 1916-

Övriga se kyrkböckerna nedan!

Klipp ur köpekontrakt mellan Anders Nilsson och Rudolf Hodder Stjernsvärd 1882:   1, 2, 3, 4, 5

Mera om Långebrogatan 36
Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 32

Nr_32nr.jpg

Nr 32 var nuv Långebrogatan 34, på den tiden ett lågt långt trähus, innan nuvarande fastighet byggdes ca 1936. Huset låg i anslutning till det som senare blev Carl Nilssons trävaruhandel, senare Kristianstads träbolag.

Den förste ägaren var timmerhandlare Jöns Andersson f 1837, tidigare ladufogde på Hedentorp hos Rudolf Hodder Stjernsvärd och ännu tidigare dräng, skriven på Nr 14. Han flyttar till Vä 1890. Näste ägare är också en timmerhandlare vid namn Nils Persson (Pearzon) f 1836, som kommer från Stoby 1890. Han dör 1903. Änkan Ingrid Pearsson bor kvar till 1918. Ny ägare från 1904 är Gustaf Hjalmar Lindborg.

Klipp ur köpekontrakt mellan Jöns Andersson och Rudolf Hodder Stjernsvärd 1882:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Det var en ganska stor tomt: i öster 55 m, i väster 46 m, i norr mot Långebrogatan 33 m, i söder mot Bryggerigatan 35 m. På platsen fanns enligt köpekontraktet redan ett hus, som var i behov av reparation, vilket skulle ske inom två år.

Noteras kan att en handlare Per Jeppsson flyttar in från W Sallerup 1884 och sedan vidare till Nr 10 1885. Han återkommer senare som handlare på Nr 67 (Boka-Svenssons hus) tvärs över gatan. Nr 10 omfattade tidigare hela området söder om Långebrogatan, och Nr 67 avstyckades härifrån. Boka-Svenssons och sedermera fröken Mårtenssons affär på 1950-talet tycks således härröra från denna gamla rörelse. Se vidare Nr 67!

På fastigheten Nr 32 har bott timmerhandlare, timmerman, handlande, bokhållare, kontorist, bilförare och en arbetare

Mera om Långebrogatan 34
Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 33

Nr_33.jpg

Nr 33 var Bruksgatan 4 efter Vilans Glas nedåt Bruksgatan. Den förste ägaren kan ha varit hökerihandlaren Adolf Ferdinand Häggström, som tidigare var skriven på Nr 14 och 1883 fördes här på Nr 33. Han flyttade 1886 till Nr 46, nuvarande Bruksgatan 12, där han skrivs som den förste ägaren, vilket tyder på att han byggde huset. Ola Larsson startade bryggeri här ca 1905. Häggström flyttade till Amerika 1888, kom tillbaka till Nr 46 1890. Det är okänt om han drev någon rörelse på något av nummerna 33 eller 46.

Ägare blev 1886 f åbon Johan Persson, som flyttade över från Nr 32 1886. Han kom 1882 till Nr 14 från Köpinge. Han dog 1892 och efterlämnade änkan Johanna Håkansson f 1826, som ägde huset fram till sin död 1916. De gifte sig först 1886. Hon benämndes vedhandlaränka och karamellkokerska och kakförsäljerska i längden 1909-1918.

Ny ägare blir 1916 snickeriarbetare Gottfrid Stålberg f 1876 i Hörröd. Han dör 1953. Änkan Anna Maria Mattsson f 1881 i Skepparslöf bor kvar till sin död 1966.

Några av de boende:

Smedmästare Per Pettesson (Bomma-Petter) , f 1848 i Skepparslöv, flyttar hit från Nr 14 1891. Han har även bott en kort tid på Nr 31 tidigare. Han flyttar åter till Nr 14 1894, när han blir bomvakt.

Skräddare Leander Julius Johansson f 1865 i Stoby, gift med Emma Johanna Pettersson (Bomma-Petters dotter) 1893. Hit från Nr 14 1893. De flyttar också till Nr 14 1894, liksom Per Pettersson

Skräddare Carl Gustaf Samuelsson Grönqvist f 1870 i Wislanda. Fr Nr 39 1895. Han flyttar 1899 till Loshult.

Skräddaregesäll Sven Rydberg f 1870 i Skepparslöv. Fr Nr 39B 1895. Flyttar till Nr 39A 1910.

Fabrikör Frans Vilhelm Segerström f 1860 i Vankiva. Fr Odal Nr 13 1906. Flyttar med titeln gjuteriarbetare till Krsitianstad 1912.

Ola Svensson Holmberg, smedgesäll, f 1871 i N Åsum. Fr Nr 10 1899. Till Kristianstad 1906.

Ingrid Katrina Lundahl, hjelpmadam, kakförsäljerska, f 1838 i Angelstad Kronob. Fr Nr 41 1893. Död 1918.

I huset har bott plåtslagare, smeder, skräddare, timmerman, snickare, bagaregesäller, konditoriarbetare, en fabrikör, en cigarrarbetare och ett antal arbetare.

Om Bruksgatan
Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 34

flygfoto_nr_34.jpg

Förste ägare verkar vara timmerarbetare Hans Petersson, som flyttar hit 1883. Han dör 1897, och änkan Nilla Nilsdotter flyttar till Stoby 1897 men äger fortfarande fastigheten. 1909 är hon struken som ägare, och i stället står det nu Notarien Lauritz Nilsson i Kristianstad. Han fanns redan noterad i föregående längd: Kylfabriken: Laurits Nilsson. Under denna notis förs Fritz Alfred Olsson, maskinist, f 1877 i Hjersås. Han kommer från Nr 73 1904. Detta är samme Fritz Olsson, som senare innehade Fritz Olssons trikåvaruaffär, Långebrogatan 29. Änkan Nilla Nilsdotter återkommer 1916 från Stoby som hyresgäst med namnet Nelly Pettersson, byggmästaränka.

1897 flyttar slöjdlärare Lars Johannes Sjödahl, f 1871 i Träne, hit från Nr 39. Hustru är Bengta Mårtensson f 1868 i Esphult. De har sönerna Nils Martin f 1896 och Lars Yngve f 1897. 1908 flyttar de till Kristianstad. Nils Martin Sjödahl ägde emellertid huset på 1920-talet och fram till sin död 1983. Johannes Sjödahl dog på Nr 316 i Kristianstad 1926. Hustrun Bengta Sjödahl f Mårtensson dog 1947 på Härlöv 14:66.

Några av de boende:

Tydligen försiggick cigarrtillverkning här under 1880-talet:
Samtliga medverkande kom från sölvesborgshållet.
Cigarrfabrikör Henrik Albert Söderström f 1838 i Stockholm. Fr Sölvesborg 1883. Till Stoby 1891.
Cigarrarbetare Olof Persson Härström f 1857 i Ivetofta. Fr Ivetofta 1884 och tillbaka dit 1885.
Cigarrarbetare Per Nilsson f 1853 i Sölvesborgs landsförsamling. Fr Sölvesborg 1883. Till Sölvesborg 1886.
Cigarrmakare Gottfrid Magnusson f 1865 i Urshult. Fr Karlshamn 1885. Till Karlshamn 1887
Cigarrmakare Karl Fredrik Blomqvist f 1865 Sölvesborg. Fr Sölvesborg 1883. Till Sölvesborg 1886.

Mejeriverksamhet på 1880-90-talen:
Mejeristen John Jönsson Hall f 1838 i Hurfva. Fr Gråmanstorp 1885. Till Kungsbacka 1886
Mejerska Sigrid Nilsdotter f 1873 i Ö Broby. Fr Emitslöf 1897. Till Hillestad Linköp 1901.
Mejeriarbeterska Hanna Nilsdotter f 1862 i Andrarum. Fr Kristianstad 1898. Till Färlöv 1910.
Mejerist Per Jönsson f 1863 i Köpinge. Fr Köpinge 1899. Till Kristianstad 1901.

Kontorschefen Peter Johan Lindahl f 1855 i Skatelöf Kronoberg. Fr Almundsryd 1893. Till Nr 38 1894.
Kassör Johan Persson f 1873 i Åhus. Fr Åhus 1897. Till Kristianstad 1905.
Bokhållare Johan Efraim Österholm f 1845 Ifö. Fr Odal Nr 36 1897. Död 1901.
Bokhållare Nils Magnus Johnsson f 1876 i Eljaröd. Fr Krstd 1903 17/7. Till Eljaröd 1904.
Kontorsbiträde Johan Larsson f 1886 i Degeberga. Fr Nr 44 1913.

Baptistpredikant Anders Wilhelm Andersson Hammar f 1865 Norrbacka Falu län. Fr Kristianstad 1895. Till Örebro 1899.
Kantor Herman Fahlström f 1854 i Fagerhult. Fr Nr 35 1894. Till Åsum Nr 8 1898.
Slöjdlärare Lars Johannes Sjödahl f 1871 i Träne. Fr Nr 39 1897. Till Kristianstad 1908.

Urmakare David Hjalmar Möller f 1849 i Westerås. Fr Nr 31 1885. Till Amerika 1887.
Urmakare Peter Theodor Onelius f 1859 i Höör. Fr Nr 10 1894. Som järnsvarvare till N Mellby 1911.
Urmakare Nils Johan Henrik Jacobsson f 1875 i Höör. Fr Borrby 1898. Till Kristianstad 1900.

Mjölkutkörare Nils Hansson, f 1878 Nefvitshög M-län. Fr Odal Nr 9 1900. Till Nr 47C 1901.
F d poliskonstapel Olof Stockenberg, f 1863 i Loshult. Fr Kristianstad 1901. Till Nr 86 1903.
Verkmästare Nils Hansén, f 1868 i Nosaby. Fr Malmö 1905. Till Finja 1910.
Maskinist Fritz Alfred Olsson, f 1877 i Hjersås. Fr Nr 73 1904. Till Nr 69 1907.
Packmästare Julius Holmgren, f 1884 i Kristianstad. Fr Nr 47A 1911.
Åkare, fd drickakusk Per Andersson Stedt,f 1860 i Träne. Fr Nr 86 1910.
Byggmästaränka Nelly Petersson, f 1861 i Vä. Fr Stoby 1916. Gift med förste ägaren Hans Petersson ovan. Död 24/10 1933 här på numret.

År 1898 bodde här 13 hushåll, därav möjligen någon/några inneboende.

Mera om Sjödahls
Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 35

flygfoto_nr_35.jpg

Nr 35 bör ha varit Bruksgatan 6. Det har också nämnts att huset hade nummer 4. Det rör sig i alla fall om fastigheten före Bruksgatan 8, Nr 45, om man går nedåt gatan från Långebrogatan.

Den förste ägaren som nämns i husförhörslängden 1885-93 är Göran Bengtsson i Vä. Han kallas ägare så sent som 1898. Han bodde dock inte i huset. Han avlider troligen omkr 1900, då ny ägare blir Anna Göransson i Vä, förmodligen en dotter till Göran Bengtsson. Hon flyttar in i huset 1912 och bor där till sin död 1918. Hon var född i Vä 1857. Ny ägare blir Sven Andersson, f 1857 i Vä. Han kommer från Vinslöv 1919.

De första som flyttade in var:

Maskinisten Sven Svensson Ekström f 1844 i Vä. Han kom närmast från Åhus 1885 och flyttade vidare tilll Kristianstad 1886. Han var baptist och änkling med barn.
Inh f Åbo Nils Persson f 1846 i Vä. Från Vä 1886. Hustru Sissa Andersdotter f 1852 i Åsum. Avflyttade till Kristianstad 1891.
Inh Timmerarb Per Bengtsson f 1861 i Vä. Från Vä 1886. Hustru Blenda Andersdotter f 1859 i Ljunga. B. Emilia Sofia Elisabet f 1886, Hildur f 1888. Avflyttade till Amerika 1891.
Inh Handlanden Carl August Billing f 1860 i Kristianstad. Från Svedala 1885. Hustru Hilda Amanda Alice Friberg f 1863 i Landskrona. Från Malmö 1888. Avflyttade till Kristianstad 1888.


Några andra som bott i huset:

Kantor Herman Fahlström f 1854 i Fagerhult Kalmar län. Fr Åsum Nr 8 1890. Till Nr 34 1894.
Skomakaremästare Jöns Sandberg f 1850 i Skepparslöf. Fr Nr 31 1897. Till Kristianstad 1898.
Predikant Sven Pettersson f 1863 i Asarum. Fr Helsing Tuna 1898. Till Kristianstad 1905.
Timmerhandlare Gustaf Hjalmar Lindborg, f 1875 i Häreda Jönköpings län. Fr Nr 32 1905. Till Nr 129 1912.

Yrkesgrupper i fastigheten har varit timmerhandlare och timmerarbetare, handlande, kantor, smed, snickare, bokhållare, predikant, ritare och verkmästare.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 36

flygfoto_nr_36.jpg

Ganska säkert att Nr 36 var huset på hörnet Långebrogatan/Allégatan, även kallat "Pottemakarens". Den förste ägaren till Nr 36 var kakelugnsmästare Gustaf Andersson, som skrevs på detta nummer 1883 från att tidigare varit förd på Nr 10. Han dör 1895 och hans hustru 1906 och kallas då husägerska. Kakelugnsmakeri bör ha bedrivits i fastigheten, då många gesäller, lärlingar och pigor har avlöst varandra där.

Klipp ur köpekontrakt mellan Gustaf Andersson och Rudolf Hodder Stjernsvärd 1882:   1, 2

Efter Gustaf Anderssons död 1895, kommer en ny kakelugnsmakare, Johannes Olsson, till fastigheten 1897. Dock verkar verksamheten avta och i stället återfinns en rad blandade yrken på numret: plåtslagare, kopparslagare, maskinarbetare, snickare, gjutare, skrädderiarbetare, grovarbetare och en kronolänsman. 1922 är toffelmakare Nils Martin Olsson skriven här, vilket förbryllar, då hans toffel- och skofabrik var inrymd i det första huset på Gjuterigatan efter Dahlqvistahuset. Tydligen bodde han inte där.

1898 finns fyra hushåll i fastigheten, samt en piga.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 37

flygfoto_nr_37.jpg

Numret finns inte i husförhörslängderna 1880-84-93-98. Kan ha hetat Nr 14 fram till tiden efter 1898? Med ledning av namnen bilreparatör Nils Gottfrid Andersson Wallqvist och kakelugnsmakare Gustaf Georg Petersson, som enligt äldre vilanbor bodde i fastigheten vid Långebrogatan, antas att det gäller huset efter Vilans Glas, där bl a fiskaffär och mjölkaffär var inrymda i källaren på 1950-talet.

På äldre foton finns huset redan vid sekelskiftet, varför det måste antas haft ett annat nummer då, och tilldelats Nr 37 senare.

Ett fåtal uppgifter från 1913 och framåt finns att tillgå. Tidigare boende är tills vidare inte kända.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 38

flygfoto_nr_38.jpg

Det får anses säkerställt att Nr 38 motsvaras av det s k "Dahlqvistahuset", Långebrogatan 38. Namnet Dahlqvist förekommer dock inte i tillgängliga källor. Dahlqvist har alltså inte varit skriven här före 1898 och senare vare sig gift sig här, fått barn eller avlidit före 1937, vilket inte hindrar, att han bodde här under 1900-talets första decennier.

Den förste ägaren till huset var garvare Johansson i Kristianstad. Han anges som ägare 1898, okänt hur långt fram i tiden, möjligen efterträddes han av hästhandlare Dahlqvist. Den förste som flyttade in var maskinarbetare Johannes Holmqvist med familj år 1892.De kommer från Nr 33. Nästa inflyttning sker inte förrän 1894 då kontorschef Peter Johan Lindahl flyttar in från Nr 34. Huset tycks vara färdigställt omkr 1892, men förvånansvärt få flyttar in omgående.

Klipp ur köpekontrakt mellan garvare F Johansson och Rudolf Hodder Stjernsvärd 1883:   1, 2, 3, 4, 5. Arealen utgjorde 1 kvadratrev (= ca 900 kvadratmeter)

Endast tre hushåll bor kvar 1898, vilket är förvånande, då huset borde stått färdigt under några år. Under åren 1892-1898 har endast sex inflyttningar noterats.

Huset får med tiden många boende, och blir en av de folkrikaste fastigheterna på Vilan med de flesta yrkesgrupper representerade, såväl kroppsarbetare som hantverkare och kontorsfolk.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 39

karta_nr_39_p01min.jpg

Av delningsintrument från den 11 maj 1885 framgår, att följande personer tillsammans av kammarjunkare R Stjernsvärd köpt en gemensam avstyckning från hans egendom, kallad Hvilan, Härlöf Nr 14, 15/32 mtl :

Skräddaremästaren J P Cronqvist, Garfvaren P S Rydbeck, Bagaren P O Olander, Spegelfabrikören B N Nyström och Snickaremästaren M S Björklund

När detta köp skett är inte omtalat i delningsinstrumentet, och vid tiden för delningen är snickaremästare Björklund avliden och i hans ställe deltar sterbhuset, företrätt av Herr Julius Billing. Fullmaktslämnare är Ingrid och Nanna Björklund.

Delningen utfaller på följande sätt enligt kartan ovan:

A och A1 - Bagare P O Olander
B och B1 - Garfvare P S Rydbeck
C och C1 - Skräddaremästare J P Cronqvist
D och D1 - M S Björklunds sterbhus
E och E1 - Spegelfabrikör B N Nyström

I kyrkböckerna återfinns inte dessa namn, varför de får antas vara skrivna i Kristianstad.Härlöv Nr 39 A

flygfoto_nr_39_A_.jpg

Nr 39 sträckte sig före 1885 från Vilans torg ända bort till Helgeå. En uppdelning skedde detta år enligt ovan, så att 39 A, 39 B, 39 C, 39 D och 39 E bildades. De första inflyttningarna skedde med början år 1886 och skrevs då på Nr 39, varför det har varit förenat med vissa svårigheter att fördela dessa tidiga boende på A-E. Även bokförande präst tycks ibland haft problem att få det rätt. Dessutom har vissa sidor försvunnit vid inscanningen av det digitala materialet, så delvis är översikten bristfällig, delvis kanske behäftad med vissa felaktigheter.

Nr 39 A motsvaras av den fastighet som på 1920-30-talen kallades den Nybergska efter dåvarande ägaren styckjunkare Nyberg. För oss 40-talister blev namnet Rybohuset det naturliga efter växtbesprutningsföretaget Rybo, som huserade där under 1950-talet. Den förste ägaren var 1885 enligt ovan bagare P J Olander. De första inflyttningarna skedde 1886-87

De boende representerar en mångfald yrken, bl a kakelugnsmakare, snickare, skräddare, skomakare, järnsvarvare, garvare, borstbindare, urfabrikant, urmakare, smeder, kontorist, sömmerskor, konditor m fl

13 hushåll bor i huset år 1898, några ev som inneboende

Boende på Nr 39A enligt kyrkböckerna
Boende på Nr 39 enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 39 B

flygfoto_nr_39_B_.jpg

Om Nr 39 B avser enbart fastigheten där Malmströms konditori sedan 1930-talet varit inrymt, eller om någon del av det som ovan antagits vara 39 A också ingår, är osäkert.

Den förste ägaren är garvare P S Rydbeck 1885. Ägare från 1893 är skräddare Sven Svanberg, som dock flyttar in bland de första år 1886 och då skrives inhyses. Vem som då ägde fastigheten är ovisst.

Yrkesfördelningen är spridd liksom på Nr 39 A men likartad. Många skräddare och skomakare kan noteras och flera sömmerskor och yllefabriksarbeterskor förekommer.

Hur många hushåll som finns 1898 har varit problematiskt att fastställa.

Boende på Nr 39B enligt kyrkböckerna
Boende på Nr 39 enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 39 C

flygfoto_nr_39_C_.jpg

Nr 39 C är den fastighet som Wilhelm Ruberg byggde 1926-27. Där har bara familjen Ruberg bott i äldre tid:

Ingenjör August Vilhelm Ruberg 1887 o h Hilda Rosenlind 1888
B. Maja Elisabet , död 1928, född 1919, Nils Vilhelm född 1930

RubergsHärlöv Nr 39 E

flygfoto_nr_39_C_.jpg


Fastigheten där Vibergs nya möbelaffär, Vilans möbler, flyttade in 1936 var Nr 39 E. Här låg tidigare ett äldre hus, som kallades Ringagården efter ägaren skräddare Jakob Ring. Enligt delningsintrumentet ovan var den förste ägaren 1885 spegelfabrikör B N Nyström. Jakob Ring flyttade in från Nr 44 år 1894 och skrivs då som ägare.
jakring.jpg

En mängd olika yrken är företrädda bland de boende liksom på Nr 39 A och B ovan.

Totalt nio hushåll fanns 1898

1936 stod en ny fastighet klar på denna plats. Det var möbelhandlare Nils Wiberg som startade en egen ny möbelaffär här efter att ha lämnat samarbetet med sin bror Anders i gamla möbelaffären, som uppförts runt sekelskiftet österut närmast järnvägen.

Wibergs möbelaffärer
Boende enligt kyrkböckernafoto_nr_39_d_.jpgPå tomten 39 D mellan Malmströms och Wibergs blev aldrig något hus byggt. Det var en igenväxt, sank och spännade plats att leka djungel på under många vilanbors barndom.Härlöv Nr 40

flygfoto_nr_40.jpg

Ganska säkert, att detta hus nedanför Dahlqvistahuset, Nr 38, på Gjuterigatan, är Nr 40. Genom porten kom man in på gården, gemensam med Dahlqvistahuset, där hästhandlare Dahlqvist hade stall för sina djur. I fastigheten drev också Per Martin Olsson sin trätoffel- och skofabrik på 1920-30-talen.

Den förste ägaren är Anders Olsson f 1830 Åsum. Han flyttar in från Skepparslöv 1889 och vidare som änkeman till Kristianstad 1890. 1892 får huset ny ägare, nämligen boskapshandlare Nils Nilsson f 1848 Önnestad, som närmast kommer från Nr 34, Sjödahls. Han är frånskild med tre barn, August, Jöns och Anna. 1894 försvinner Nils Nilsson in i boken över obefintliga och barnen flyttar, dels till Kristianstad, dels till Önnestad.

Ny ägare 1894 är maskinist Nils Svensson f 1860 Attarp M-län. Han flyttar in från Nr 39 år 1894.

I huset bor också 1890-93 handlande Carl August Billing f 1860 i Kristianstad. Han flyttar in från Nr 10 1890 och står som ägare men detta ändras till inhyses (hyresgäst). Han flyttar 1893 ut till Kristianstad. Handelsbiträdet Aron Sigfrid Magnusson f 1878 Karlskrona bor här 1898 och något år dessförinnan. Likaså butiksbiträdet Anna Svensson f 1868 Ö Broby. Hon flyttar 1897. Några pigor kommer och går. Det finns alltså tecken på att det kan ha funnits en affär i fastigheten.

1898 finns endast två ā tre hushåll i huset.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 41

flygfoto_nr_41.jpg

Nr 41 var Bryggerigatan 14, det lilla trähuset längst ned i i gatan intill Hvilans mekaniska.Den förste ägaren är Jöns Åkesson Sandberg, som flyttar in från Härlöf Nr 8 år 1885. Han avlider 1912.

I huset bor smeder och gjuteriarbetare, snickare och målare, arbetare av olika slag. Snörmakare och kontorist Hugo Julius Axner Björkegren f 1877, avlider här 1931.

Fyra hushåll finns 1898.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 42

flygfoto_nr_42.jpg
flygfoto_nr_42_2.jpg

Nr 42 bestod av ett hus mot gatan och ett gårdshus. Adressen var Bryggerigatan 12. Huset kallades tidigare Måns Ollssons-gården efter en av ägarna. Den förste ägaren var gjuteriarbetare Lars Jönsson Ljunggren f 1848 Bosjökloster Fr Lund 1883, närmast från Nr 34 1885. 1887 bodde här också en cigarrarbetare, Lars Nilsson f 1858 med hustru och ett barn.

Smeder och gjuteriarbetare är den dominerande yrkesgruppen en bit in på 1900-talet. Maltberedare, timmerman, snickare, verkmästare, garvare, målare, bageriarbetare är yrken som efterhand också noteras.

Endast fyra hushåll bor i huset 1898.

Bryggerigatan 12-14 (Nr 41-42)
Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 43

Inga uppgifter om Nr 43 har påträffats.Härlöv Nr 44

flygfoto_nr_44.jpg

Till Nr 44 hör en gårdsfastighet med ingång från Bryggerigatan. Hela gården är öppen mot denna gata.

Gårdshuset Bryggerigatan 9

1885 21/12 kommer skräddare Jakob Ring från Härlöf Nr 27, där han bott hos sadelmakare Sven Jönsson, och där han flyttat in 1884 1/5 från Sölvesborg. Han är dock född i Köpinge 1860. Han gifte sig 1883 13/10 med Ingrid Andersson från W Wram f 1861. Ingen av dem är döpta. Med sig har de sonen Anton Wilhelm f 1883 i Sölvesborg. På Nr 27 föds sonen Ludvig Reinhold 1885 22/9. På Nr 44 skrivs Jakob Ring som husägare vid inflyttningen 1885 21/12. Här föds sonen Tage Ferdinand 1888. Från 1890 skrivs han som inhyses (hyresgäst). 1894 flyttar han med familjen till Nr 39E.

1890 flyttar timmerman Lars Olsson f 1854 in som ägare. Han kommer från Köpinge, där han är född. Han flyttar med familjen till Sölvesborg 1896.

Ny ägare blir maskinarbetare August Björklund, som 1897 flyttar in från Nr 42. Han har tidigare bott på Nr 44, inflyttad 1891 från W Wram. 1894 flyttar han till Nr 42, varifrån han alltså nu återkommer 1897 som ägare till Nr 44.

Målare Nils Svensson f 1891 o h handelsbiträde Ester Hildegard Persson f 1896 gifter sig 1921, skrivna på Nr 44. Enligt uppgift var de senare ägare till fastigheten.

Skräddare, skomakare, smed, gjuteriarbetare, vagnmakare, snickare, sadelmakare, handlande, målare, arbetare är några exempel på titlar genom åren.

1898 finns nio hushåll i fastigheten.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 45

flygfoto_nr_45.jpg

Den förste som i husförhörslängden uppges som inflyttad på Nr 45, 2/12 1885, är inhyses Per Nilsson f 1824 Köpinge, död 1897, och hustrun Elna Svensdotter f 1821 Widtsköfle, död 1895. De kommer från Köpinge. Samma år och dag flyttar gjuteriarbetare Peter August Lander in på numret från Kristianstad. 1887 flyttar också vagnmakare Nils Jönsson in från Bjuv.

Den förste som skrivs som ägare Nr 45 är byggmästare Nils Persson f 1858 Köpinge, död 1917, son till Per Nilsson och Elna Svensdotter ovan. Han fördes från Nr 14 1888, där han varit skriven som arbetare. Han kom dit från Kristianstad 1884. Vem som var ägare till Nr 45 tidigare framgår inte av husförhörslängden. Okänt om det fanns en byggnad på platsen före 1888, som då kan ha förts på Nr 14.

1888 flyttar vidare kakelugnsmakaregesällen Lars Johnsson in på Nr 45 från Kristianstad med hustru och fyra barn. Plåtslagare Nils Månsson kommer samma år från Nr 39 med hustru och åtta barn.

En mängd yrken finns representerade på numret: gjuteriarbetare, vagnmakare, plåtslagare, bokhållare, skomakare, mjölnare, gjutare, arbetare,mjölnaredräng, smed, järnsvarfvare, snickare, tunnbindare, silverarbetare, borstbindargesäll, stationsskrivare, järnvägsarbetare, handlande, grovarbetare, ryktare, trädgårdsarbetare, bromsare, murare, slaktare, yllefabriksarbeterska, sömmerska, banarbetare, montör

Bokhållare (disponent 1923) Karl Axel Norrman f i Kristianstadstd 1886 och telefonist (hustru 1923) Gerda Persson f 1895 på Nr 45, dotter till husägaren Nils Persson, vigs 1923 och äger fastigheten ett par decennier framåt.

14 hushåll finns på numret 1898.

Om Bruksgatan
Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 46

flygfoto_nr_46.jpg

Nr 46 är den fastighet längst ned på Bruksgatan, där Bryggeriet Kronan grundades av Ola Larsson ca 1905. Där var sedan bryggeri fram till 1966, de sista 10-15 åren med namnet Tingsryds bryggeri.

Bryggeriet Kronan Tingsryds med historik

Den förste ägaren var hökerihandlare (detaljhandlare, specerihandlare) Adolf Ferdinand Häggström f 1848 i Wisby. Han kom från Nr 33 på hörnet Bruksgatan/Långebrogatan år 1888. Var han drev sin affär är inte bekant. Om den senare disponentbostaden på hörnet av Bryggerigatan fanns på den tiden, kan affären ha varit inrymd här, då där senare fanns en affär, som drevs av Carl Larsson m fl.

Även Häggströms mor, änkefru Catharina Elisabeth Häggström f 1813 i Wisby bodde en kort tid på Nr 46. Hon kom från Oskarshamn 1888 och dog samma år.

Häggström åker med familjen till Amerika 1888 men återvänder till Nr 46 år 1890. 1894 utvandrar de till Norge.

1894 skrivs patron Lars Anton Ludvig Hasselström f 1835 i Kristianstad på numret med sin familj. Det framgår inte av kyrkböckerna om han var ägare, men det förfaller troligt. Han återvänder till Kristianstad 23/11 1896.

1896 19/11 kommer en ny ägare: Handlande Szymel Friedman f 1857 i Polen. Hustrun heter Klara Bittlewsky f 1859 i Polen. De har sex barn. Alla är av mosaisk trosbekännelse. De flyttar 1897 till Stockholm.

Näste ägare som anges efter 1897 är bryggare Ola Larsson på Nr 48. Han bor dock fortfarande kvar på Nr 48. Han är skriven på Nr 46, då han dör 1916.

Hans son Carl Larsson, tar över fastigheten och rörelsen 1916. Han gifter sig 1920 med kontorist Betty Eleonora Björklund f 1890, uppvuxen på grannfastigheten Nr 44, dotter till maskinarbetare August Björklund.

Många yrkesgrupper har varit representerade på Nr 46: hökerihandlare, dräng, arbetare, gjuteriarbetare, smed, filare, arrendator, slaktare, barnmorska, murare, smedarbetare, kakelugnsmakare, plåtslagare, handlande, bryggare, snickare, smedgesäll, gjutare, skräddaregesäll, sadelmakare, fabriksarbeterska, biografmaskinist, grovarbetare, banarbetare, skrädderiarbetare, symaskinsagent, tapetserare, montör, vagnmakeriarbetare, skräddare, kvarnarbetare, målare, bilförare, lokeldare

1898 finns elva hushåll på numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 47

flygfoto_nr_47.jpg

Numret utgör östra delen av kvarteret mellan Bruksgatan och Bomgatan, norr om Bryggerigatan. Den västra utgörs av Nr 46. Det är indelat i 47 A, 47 B och 47 C.Härlöv Nr 47 A

Den förste ägaren enligt husförhörslängden 1885-93 är är Ola Håkansson f 1858 i Efveröd. Han kommer från Köpinge 1887 och flyttar med familjen till Amerika 1890. Ny ägare blir handlande Häggström på Nr 46. Denne har 1890 återvänt från Amerika efter två års vistelse där. Han bor dock aldrig på Nr 47A.

Andra som flyttar in 1887 är: Gjutare Anders Johan Danielsson f 1863 i Moheda. Han flyttar in från Nr 41 och fortsätter 1895 till Sallerup med hustru och fyra barn. Vidare f artilleristen Anders Carlsson Österberg f 1860 i Wisseltofta, inflyttad från Nr 35. Han flyttar med familjen till N Amerika 1891.

Dragonen och skräddaren Sven Månsson Kellerman, f 1866 6/8 i Maglehem, flyttar 1889 in från Maglehem. Han har hustru och sex barn. De flyttar vidare till Nr 39 1890.

Efter handlande Häggströms utflyttning till Norge 1894 blir för en kort period ny ägare vitgarvare Hans Nilsson Norberg, f 1843 i Åsum. Han kommer från Kristianstad 1894 och återvänder dit samma år.

Ägare och boende från 1894 är slaktare Nils Matthias Wetzell f 1840 i Wä, död 1907 här på numret. Hustru är barnmorskan Anna Persdotter f 1860 Färlöf, död här 1915 . De kommer närmast från Nr 46 1894.

1908 finns här en trädgårdsmästare Nils Persson f 1882 med hustru Sigrid Holmgren f 1886 (syster till Julius Holmgren på Nr 34) Barn: Greta Ingeborg f 1908, Erik Gösta f 1910. 1918 återfinns han på Nr 49, där sonen Nils Gustaf föds detta år.

Några andra boende under åren 1899-1918:

Gedalie Bernhard Dalowitz , fotograf, 1871 16/6 Raygrod i Polen. Fr Krstd 1896 23/10. Till Helsingborg 1900 2/10
Johannes Forsberg, mjölnaredräng, 1871 14/9 Roslagsbro Sthlms län. Fr Sölvesbrogs landsförs 1902. Till 526 1907 (Nr 46)
Herman Anders Hellström, modellsnickare, 1859 14/6 Ofva Skarab. Fr Nr 42 1894. Till Nr 51 1899
Robert Julius Karlqvist, plåtslagare, 1868 12/2 Karlshamn. Fr 630 1899 (Nr 51). Till 730 1904 (Nr 86)
Karl Blomqvist Qvist f art, gjuteriarbetare, 1866 27/10 Oppmanna. Fr 595 1900 (Nr 48). Till Kristianstad 1902
Martin Nilsson Möllerström, maskinarbetare, 1876 16/4 Grydt. Fr 630 1901 (Nr 51). Till Odal Nr 12 1902.
Karl Kristensson, änkling, 1876 8/1 Hästveda. Fr Nosaby 1908. Till 818 1909 (Nr 45)
Per Nilsson Almqvist, smed, 1859 27/2 Djurröd. Fr 492 1908 (Nr 42). Till 1028 1912 (Nr 86)
Johan Söderlund, snickare, 1875 29/7 Skepparslöf. Fr 786 1908 (Nr 98) Till 1082 1910 (Nr 98)
Hanna Holmgren f Hansson, järnvägsvagnsstäderska, änka, 1862 16/8 W Wram Änka 1893 31/8. Fr 841 1910 (Nr 47C). Till Krstd 1915
Julius Holmgren, stationskarl, 1884 26/11 Krstd. Till 723 1911 Nr 34
August Lars Lundberg, skräddare, 1885 23/9 Krstd. Fr 883 1914 (Nr 53), h Sigrid Håkansson 1884 11/11 Trolle Ljungby. Gifta 1911 20/12, d Asta Gunhild Ingeborg 1911 9/1 Krstd, d Rut Sonja Maria 1913 N Åsum, d Anna Greta Kristina 1915 30/7 Krstd. Till 1169 1916 (Nr 119)

Mjölkutkörare, senare brödutkörare, Herman Lindgren f 1890 25/8 i Köpinge och hans hustru Ida Maria Hägg f 1891 30/1 i Kristianstad äger och bor huset från 1916 och bor kvar ända fram till 1962, då Herrman Lindgren går bort. Lindgren ägnade sig också åt trädgårdsodling på den stora tomten.

Yrken som förekommit på numret: gjutare, skräddare, smed, plåtslagare, slaktare, barnmorska, gjuteriarbetare, handelsresande, fotograf, modellsnickare, maskinist, mjölnardräng, grovarbetare, trädgårdsmästare, arbetare, snickare, skräddare, smedarbetare, mjölkutkörare, magasinsarbetare

1898 bodde här fyra hushåll.

Bilder från Nr 47 A
Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 47 B

47B_2min.jpg Nr 47 B omfattade två fastigheter: hörnhuset Bomgatan 7 och Bryggerigatan 2.

Det äldsta av de två husen är Bryggerigatan 2. Detta äger järnsvarvare Olof Nilsson 1887. Han är född 1849 i Köpinge, han dör 1919 här på numret. Hustrun är Malena Olsson f 1863 i Österslöv, död 1923. De kommer närmast från Kristianstad år 1887. Deras dotter Ebba Karolina Hortensia f 1893 blir senare gift med Ola Holmkvist nedan.

Mera om Bryggerigatan 2

Hit flyttar 1890 som inhyses smedgesäll/plåtslagaregesäll Åke Nilsson Löfqvist f 1847 i Åsum med hustru och nio barn. De kommer från Härlöv Nr 17. Familjen tillhörde baptisterna. Åke Nilsson Löfqvist dör 1927 och hans hustru Elna Nilsson f 1846 i Köpinge avlider 1913. Hon var halvsyster till Olof Nilsson ovan. Sonen, plåtslagare Nils Löfqvist f 1871, reser till Amerika 1893. Den yngste sonen, rörläggare Oskar Wilhelm Löfqvist f 1890 gifter sig 1914 här på numret med fabriksarbeterska Frida Elvira Wallin f 1892.

Vidare bor i detta hus inhyses arbetaren Bonde Svensson f 1849 i Åhus och hans hustru Bengta Olsson f 1856 i Österslöf. De flyttar in från Åsumtorp Nr 7 1890 med tre barn. De flyttar till Nr 10 1891. Bengta Olsson var syster till Olof Nilssons hustru Malena Olsson ovan.

Här bor också plåtslagare Alfred Löfqvist f 1875, son till Åke Nilsson Löfqvist på Nr 47 B ovan, och hustrun Hanna Svensson f 1871. De gifter sig år 1900.

Stationskarl Ola Holmkvist f 1885 och hustrun Ebba Karolina Hortensia Nilsson f 1893 (dotter till Olof Nilsson ovan) gifter sig 1913. De får barnen Herta Dorotea Ingeborg 1913, död 1937, och Astrid Linnea 1915. Ola och Ebba bor kvar fram till på 1960-talet.

Huset på Bomgatan 7 byggs 1890 av järnsvarvare Anders Andersson f 1853 i Träne. Hustrun är Elna Persson f 1854 i Gryt. De kommer 1889 från Halmstad till Nr 47 C och därfrån flyttar de till det nybyggda huset på Bomgatan år 1890. De har sönerna Axel f 1886 och Oskar f 1879. Dessa övertar senare huset och efter dem deras söner Stig (Axels) och Erik (Oskars).

Mera om Bomgatan 7

Snickare Måns Johansson Liljedahl flyttar in från Halmstad 1893 och vidare till Odal Nr 25 år 1895. Änkan Pernilla Hansson f Åkesdotter 1843 flyttar 1893 till Nr 51 och 1895 till Nr 7 Odal. Hon kom till Nr 47 B från Nr 45 år 1892. Tidigare bodde honen kort tid på Nr 10 dit hon flyttat från Sallerup 1891.

47Bmin.jpg

Inhyses fjerdingsman f d artillerist Per Jönsson Rosdahl f 1847 Grydt. Fr Nr 14 1893 (bomvaktare där).Till Odal Nr 12 1895. Här bor också skräddaregesäll Anders Kronqvist f 1866 i Åhus ochhustrun Carolina Rosdahl f 1873, dotter till fjerdingsman Rosdahl. De flyttar in 1893, då de gifter sig och sedan vidare till Kristianstad 1895.

1894 flyttar arbetaren Anders Johnsson Lundqvist f 1856 i Åsum in. Hustrun är Anna Persson f 1852 i Oppmanna. De kommer närmast med tre barn från Nr 50. Till Kristianstad 1896.

Av övriga boende på 47 B är det inte helt lätt att avgöra, om de bott på Bryggerigatan 2 eller Bomgatan 7.

År 1898 finns sammanlagt sex hushåll på Nr 47 B.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 47 C

Nr 47 C är Bryggerigatan 4, det s k "Bomma-Petters". Den förste ägaren är timmerman Hans Bengtsson f 1852 i Efveröd. Hans hustru är Johanna Abrahamsson f 1844 i Sönnarslöf. De kommer från Nr 33 1887. Flyttar till Södra Åsum 1898.

Järnsvarvare Anders Andersson bor här en kort tid, innan han flyttar in i sitt nybyggda hus på Nr 47 B.

Järnsvarvare Carl Gustaf Bergendahl f 1863 i Berga Kronoberg och hustrun Hanna Andersdotterf 1866 i Jemshög. Från Amerika 1895. Bergendahl finns med i Anders Anderssons kassabok över uppburna hyror i dennes hus på Bomgatan 7 år 1896. I kyrkboken förs han emellertid här på Nr 47 C. Troligen har han bott en kort tid hos Anders Andersson efter återkomsten från Amerika och sedan flyttat över till Nr 47 C, förmodligen som ägare 1898, då Hans Bengtsson flyttar till Södra Åsum. Familjen Bergendahl var baptister.

47cmin.jpg Huset kallades allmänt i senare tid för "Bomma-Petters" efter f polisen och bomvakten, tidigare smeden, Per Pettersson f 1848. Han dör här på numret 1933 och hans hustru Hanna Pettersson f Olsson avlider redan 1924. Det är inte känt, när de flyttade in, kanske 1903, då bomvaktstjänsten upphörde.

På Nr 14 finns Bomma-Petter i husförhörslängden 1893-98, troligen i det gamla bomvaktarhuset på det senare s k Vilans torg, där han efterträder bomvaktare Per Jönsson Rosdahl 1894. Följande uppgifter finns i husförhörslängden på Nr 14: Bomvakt Smedmästare Per Pettersson 1848 17/3 Skepparslöf. Gift 1872. Från Nr 33 1894. Hustru Hanna Olsson f 1841i Wä.

Barn: Anna Maria 1877 Häglinge, Lars August 1879 Häglinge, Emma Johanna 1873 Djurröd, filare Carl Johan Wahlfrid f 1875 i Djurröd. Sonen Otto Wilhelm 1874 Djurröd flyttar till Amerika 1892.

Till Nr 33 hade Per Pettersson kommit från Nr 14 1891. Dessförinnan hade han bott på Nr 31, dit han kommit från Häglinge 1891. Han kommer till Nr 14 från Amerika 1893 20/1, men det finns ingen anteckning i husförhörslängden om att han åkt dit. Sonen Otto Wilhelm åker som 18-åring till Amerika 1892 29/3. Enligt utflyttningslängden har fadern följt honom dit. Han har tydligen återvänt hem i januari 1893.

Bomma-Petter har alltså bott i tidsföljd på Nr 31, Nr 14, Nr 33, Nr 14 (bomvakt), Nr 47 C.

1898 bor endast familjen Bergendahl på Nr 47 C.

Mera om Bryggerigatan 4
Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 48

flygfoto_nr_48.jpg

Nr 48 är den fastighet, där bryggare Sigfrid Åkesson bodde och drev sitt bryggeri från ca 1920 till åtminstone 1950-talet ut.

Åkessons bryggeri

Den förste ägaren var timmerman Ola Lilja f 1846 i Skepparslöv. Han flyttade in från Skepparslöv 1886 och sedan till Kristianstad 1891.

Klipp ur köpekontrakt mellan Ola Lilja och Rudolf Hodder Stjernsvärd 1885:   1, 2, 3

Andra tidiga boende var smeden John Oskar Rydberg f 1840 i Köpinge. Han kom först från Ljungby till Nr 30 1881, flyttade vidare till Nr 41 1885 och sedan hit till Nr 48 1886. 1890 flyttade han till Nr 54.

Vidare smeden Per Nilsson Almqvist f 1860 i Djurröd. Han kom från Nr 31 1886 och vidare till Nr 47 A 1891.

Smidare Ola Håkansson Holmberg f 1860 i Kyrkhult från Degeberga 1887. Till Amerika 1892.

Ny ägare efter Ola Lilja är brännmästare och bryggare Ola Larsson 1852 8/5 Önnestad. Han kommer från Nr 49 1890. Hustru Bengta Andersdotter 1861 17/1 Wä. Gifta 1888 31/5. Barn: Nils 1889 24/5 Åsum, Carl 1891 18/2 ibm, Anna 1892 20/12 ibm, Oskar 1895 20/3, Helga 1897 20/7, Sven 1899
Ola Larsson blir ägare till Nr 46 troligen 1897 efter handlanden Szymel Friedman. Exakt när han flyttade till Nr 46 och startade bryggeri där är oklart, men enligt uppgift från senare disponent Karl-Erik Larsson, Olas sonson, startade farfadern bryggeriet år 1905. Eftersom han kallades bryggare redan tidigare, bör han ha drivit bryggeri även på Nr 48. Åkesson övertog ett nedgånget bryggeri på Nr 48 år 1920 enligt hans dotter Gunvor. Säljaren var en som hette Forsberg. Denne Forsberg kan ha tagit över ett gammal bryggeri efter Ola Larsson. På Odal fanns ett bryggeri Forsbergs Ångbryggeri AB.

Efter 1920 var alltså Sigfrid Åkesson ägare till Nr 48 i flera decennier.

Några ykesbeteckningar från fastigheten: smed, smidare, brännmästare, bryggare, smedarbetare, gjutare, kopparslagare, snickare, gjuteriarbetare, arbetare, kakelugnsmakare, vagnmakare, kontorist, bageriarbetare, skomakare, elektriker, konduktör

Fyra hushåll är skrivna på numret år 1898.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 49

flygfoto_nr_49.jpg

Nr 49 är det s k Lindqvistahuset på hörnet Bryggerigatan/Bruksgatan, mittemot Carl Larssons bryggeri.

Lindqvistahuset

Den förste ägaren är snickare Nils Larsson f 1844 i Fjelkestad, död 1917 och hans hustru Elna Johansson f 1845 i Kiaby, död 1928. De köper tomten 1885 av Stjernsvärd och flyttar hit från Nr 14 1887.

Klipp ur köpekontrakt mellan Nils Larsson och Rudolf Hodder Stjernsvärd 1885:   1, 2, 3

Andra tidiga boende är brännmästare Ola Larsson f 1852 i Önnestad. Från Önnestad 1888. Vidare arbetare Lars Hansson f 1835 i Wemmerslöf. Från Nr 10 1887, död 1888. Gjuteriarbetare Nils Petersson f 1863 i N Mellby. Från Nr 41 1887. Till Sörby 1888. Gjutare Anders Tykesson Kjellander f 1846 i Höör. Från Nr 41 1887. Till Lund 1890.

Att huset kommit att kallas Lindqvistahuset beror på en av de boende, nämligen lokeldare/lokförare Otto Svante Lindqvist f 1879 med hustrun Ester Larsson f 1885 och barnen Stig Allan Börje 1914, Nils Gustav Harald 1917, Sven Erik Gunnar 1918, Elsy Solvig Ingegerd 1925. Kanske var familjen på något sätt dominerande i fastigheten. De ägde den dock inte.

Förmodligen ägde Nils Larsson, den förste ägaren, fastigheten fram till sin död 1917, och därefter hans änka Elna Johansson, död 1928. Vem som därefter blev ägare är inte känt. Den siste ägaren, innan kommunen tog över, var f lantbrukaren Nils Persson från Örmatofta, som ägde fastigheten på 1950-60-talen. Huset byggdes till i olika etapper genom åren, och på 1950-talet bodde ca 11 familjer här.

1898 bor sex hushåll på numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 50

flygfoto_nr_50.jpg

Nr 50 har alltid kallats "gamla skolan" i folkmun, vilket kommer sig av, att det under några år på 1890-talet tycks ha varit skolverksamhet i huset. 1889 kommer Hans Persson Wedin f 1868 i Barsebäck som folkskollärare till numret. Han gifter sig med Per Karlssons dotter på Hvilans gjuteri och flyttar till Nr 30 redan 1890 och byter snart titel till tekniker på detta företag.

En ny folkskollärare kommer 1892 till Nr 50, Magnus Ihrén f 1868 i Löderup. Han flyttar 1898 till Nr 59, det nya skolhuset, som senare blev församlingshem. Det tycks alltså ha varit skola på Nr 50 i maximalt 10 år, men benämningen "gamla skolan" levde kvar så länge huset fanns och är alltjämt ett levande begrepp för gamla vilanbor, som dock aldrig själva upplevt någon skola på platsen.

De första ägarna som nämns i husförhörslängden 1885-93 är snickare A Hostedt och August Lindvall. De är dock inte skrivna på numret. I samma längd övergår ägandet till handlande J Andersson, Hvilan, och Nils Persson, Håslöf. Det är inget närmre känt om dessa.

Först inflyttad är snickaregesäll Per Jönsson Norqvist f 1864 i Örkened. Han kommer 1887 från Färlöv. Hustrun är åbodottern Bengta Andersdotter f 1864 i Huaröd. De vigs 1887. Flyttar 1890 till Kristianstad.

En arbetare med familj, Lars Svensson f 1862 i Brösarp flyttar in från Wä 1888 och återvänder dit samma år.

1888 flyttar arbetaren Nils Nilsson f 1858 i Önnestad in från Härlöv Nr 17. Någon gång under åren 1893-98 ändras hans titel till ägare. Han tycks kvarstå som ägare fram till sin död 1933, då sonen Emil Nilsson f 1893 tar över eller kanske har gjort det redan tidigare. Emil Nilsson kallades "oljekungen", då han var anställd som kontorist på kvarn- och oljefabriken Merkantil på söder i Kristianstad. Kanske även fadern hade anknytning till detta företag. Han kallas "f kvarnarbetaren" vid sin död 1933. Flera hyresgäster var genom åren kvarnarbetare.

På Nr 50, som var en stor fastighet med två ingångar, har bott en mängd människor genom åren. På gården fanns ytterligare en mindre byggnad med bostäder. Den revs för att bereda plats för nybygget Gjuterigatan 4, som byggdes någon gång runt 1930 och finns kvar än idag.

De flesta arbetaryrken finns företrädda på numret och flera hantverksyrken: smeder, snickare, skomakare, plåtslagare, målare, gjuteriarbetare, fabriksarbetare, kvarnarbetare, mjölnare m fl. Inget manschettyrke finns med, förutom Emil Nilsson som var kontorist.

Elva hushåll är skrivna här 1898.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 51

flygfoto_nr_51.jpg

Det är oklart, vilket hus som var Nr 51. Det skulle kunna handla om det lilla trähuset på Bryggerigatan 13, mittemot Åkessons bryggeri, mellan Gamla skolan och Träbolaget, men det är alltså osäkert.

Som förste ägare står målaregesällen Anders Persson. I husförhörslängden 1885-93 är Nr 14 struket och ersatt med Nr 51 vid hans namn. Anders Persson har alltså bott på Nr 14, innan han blev ägare till Nr 51, och han kallades redan då för husägare. Var detta äldre hus låg, kan man inte veta. Det är inte säkert, att det låg där Nr 51 byggdes.

Till Nr 14 kommer Anders Persson från Nosaby 1880 och gifter sig här på numret samma år. Hustrun heter Anna Lager f 1855 i Wä och är dotter till änkan Sissa Johnsdotter Lager f 1819 på Ivö. Hon blev änka 1873 efter husmannen och soldaten Nils Lager f 1827 i Ignaberga.

1871 står svärfadern alltså som husman, vilket inte säkert innebär att han ägde huset han bodde i, men anger, att han disponerade ett hus, som han kan ha betalt hyra för till stamfastigheten, som huset hörde till. Troligen erlades hyran i form av dagsverken. Då han också var soldat, kan huset helt enkelt ha varit ett slags soldattorp.

Nils Lager kom redan 1867 från Härlöv Nr 7, där han skrevs som torpare och soldat. Till Nr 7 kom han från Wä 1861.

Anders Persson och Anna Lager får sex barn: Nils Emil 1883, Alma Charlotta 1886 (död 1888) och Alma Charlotta 1889, Selma Augusta 1890. Sedan föds Frans Gottfrid 1894 och Frida Maria 1897. Anna Lager dör 1916 och Anders Persson som målaremästare 1925. Förmodligen är han då fortfarande ägare till Nr 51.

1887-1891 flyttar ytterligare sex familjer in: Timmerman Nils Olsson m hustru och fem barn (flyttar igen 1889), arbetare Anders Andersson med hustru (flyttar 1887 igen). f artillersisten Nils Majgren med familj (flyttar 1892), smidare Ola Håkansson Holmberg med familj (till Amerika 1892), murare Johan Bengtsson Johnsson med hustru och fyra barn, målaregesäll Johannes Alfred Eklund med familj.

Troligen byggs Nr 51 någon gång 1886-87.

Yrken som förekommit på numret: målaregesäll, timmerman, arbetare, smidare, formare, smed, murare, gjutare, plåtslagare, maskinarbetare, järnsvarvare, telefonarbetare, bleckslagare, jordbruksarbetare, bageriarbetare

1898 bodde fyra hushåll här. Det är troligen inte någon särskilt stor fastighet.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 52

flygfoto_nr_52.jpg

bryggerig5.jpg Nr 52 är Bryggerigatan 5, där jag själv vuxit upp. Huset tycks byggt 1886-87.

De första ägarna är Lars Peter Johansson och Bengt Ekelund. De flyttar hit samtidigt från Nr 14 år 1887, båda med titeln ägare. Det verkar som om de äger numret gemensamt. Lars Peter Johansson försvinner 1892 med familjen till Amerika. Någon ny ägare utöver Bengt Ekelund redovisas inte.

Efter Bengt Ekelund tar snickaren August Johnsson vid. Han flyttar till Kristianstad 1902. Då blir smedgesällen Nils Svensson (Boka-Svensson) den nye ägaren.

Han bodde i huset redan år 1900, då han gifte sig. Han finns kvar fram till 1917, då han flyttar till Nr 67 på Långebrogatan, huset med fröken Mårtenssons speceriaffär. Han äger Nr 52 fram till ca 1964, då kommunen tar över. Han var vår hyresvärd hela tiden som vi bodde i huset 1946-64.

Förutom ovan nämnda har bl a följande personer bott på Nr 52 under något längre perioder: Inh Smed Nils Lundberg 1859 Kristianstad från 1887, med vissa avbrott bl a till Nr 48, fram till åtminstone 1898, kanske längre. Kakelugnsmakare Gustaf Georg Petersson 1864 Augerum från 1890 till 1895. Inh Snickargesäll Jöns Jonasson Rosenlind 1865 Ifvetofta 1892- minst 1898. Stationskarl Frans Ludvig Johansson f 1875, minst från 1904 till 1910.

Den familjer som bott längst i detta hus är familjen Stjernfeldt, som bodde här från någon gång på 1930-talet fram till ca 1962. Josef "Cikaia" Olsson bodde här 1944-1964. Min egen familj, Hilding Jönsson, från 1946 till 1964.

Följande yrken har varit representerade på numret: gjuteriarbetare, smed, maskinist, gjutare, filare, kakelugnsmakare, plåtslagare, järnsvarfvare, bleckslagaregesäll, maskinarbetare, snickare, smedgesäll, garvare, dräng, stationskarl, kartongmakare, järnvägsarbetare, färgaregesäll, arbetare, typograf, bageriarbetare, grovarbetare, yllefabriksarbeterska, trädgårdsarbetare, kvarnarbetare, skrädderiarbetare, elektriker, lagerarbetare, tegelbruksarbetare

1898 bodde fem hushåll i fastigheten.

Mera om Bryggerigatan 5
Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 53

flygfoto_nr_53.jpg

Nr 53 är hörnhuset Bryggerigatan/Bomgatan på Bryggerigatans södra sida, Bryggerigatan 1. Den förste ägaren var Skomakeriarbetare Jöns Andersson Möllerström, som flyttade in från Kristianstad 1889.

Ett fåtal andra yrkeskategorier än skomakare fannsunder kortare tid de första åren: snickeriarbetare, murare, timmerman, smed, eldare, gjutare. Efter 1897 rör det sig till övervägande delen om skomakaregesäller och lärlingar, pigor och jungfrur.

Så småningom bodde endast familjen Möllerström i fastigheten med sonen Wilhelm som ägare. Detta hus var alltså i en och samma släkts ägo från 1889 till 1960-talet. I de tillgängliga kyrkböckerna 1880-1937 har ingen avlidit här, vilket är anmärkningsvärt vid jämförelse med andra hus i omgivningen.

mollerstroms.jpg

Mera om Bryggerigatan 1
Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 54

flygfoto_nr_54.jpg

Den förste ägaren till Nr 54, Bryggerigatan 3, är smeden John Oskar Rydberg f 1840 i Köpinge. Han flyttar hit från Nr 48 år 1888 och dör här 1903 och hustrun Sissa Mårtensson f 1839 i Wä dör på numret1914. Gifta 1867. Deras son skräddaregesäll Martin Vilhelm Rydberg Franzén f 1875 gifter sig här 1905 med Hilda Karolina Löfqvist f 1873. Hon är dotter till Åke Nilsson Löfqvist i Nr 47 B tvärs över gatan.

1891 flyttar järnsvarvare Carl Fredrik Persson f 1865 i Ängelholm in från Nr 52. Han skrivs också som ägare samtidigt som Rydberg under hela 1890-talet. De tycks ha ägt huset gemensamt.

1898 kommer Hustru Karna Håkansson f Martinsson, hjälpmadam, f 1844 22/6 Skepparslöv. Hon flyttar in från Härlöv 107, dit hon kommit från Skepparslöv 1897. Hon äger fastigheten tillsammans med änkan Sissa Mårtensson ovan. Hon är skild från sin man, förrymde torparen Per Håkansson, som flyttat till Amerika. Dottern, pigan Ingrid Nilsson, f 1878 7/10 i Skepparslöv, gifter sig 1900 med smeden Nils Svensson på Nr 52 (Boka-Svensson). Ingrid Nilsson är dotter till Karna Håkansson och torparen Nils Petersson i Skepparslöv, död redan 1878.

Karna Håkansson flyttar 1916 till svärsonen Nils Svenssons nyförvärvade fastighet vid Långebrogatan, Härlöv Nr 67, men återvänder till Nr 54 redan 1917.

1919 blir Bengta Svensson, f 1851 14/10 i Långaröd, ny ägare. Hon flyttar in från Ö Vram, som målareänka. Hon är mor till Nilla Svensson och målare Nils Svensson. Nilla kommer 1923 från Malmö. Hon är sömmerska och ärver så småningom fastigheten och fanns kvar fram till rivningen på 1960-talet.

Intressant att notera är att svarvare Anders Hansson f 1876 i Borlunda kommer till Nr 54 år 1895. Han var 1903 med om att starta Långebro mekaniska verkstad tillsammans med bl a August Björklund och byggde så småningom en villa på andra sidan Genvägen mittemot Långebro verkstad. Han flyttar in här på Nr 54 som ogift. Gifter sig 1901 med sömmerska Mathilda Elisabeth Rydberg f 1880, dotter till den ene husägaren, John Oskar Rydberg.

1919 gifter sig montör (magasinsbokhållare, kylfabriksarbetare) Gustaf Adolf Petersson Friberg f 1875 och arbeterskan Sigrid Andersson f 1884 här på Nr 54. Hustrun har redan flera barn födda 1903-1917, möjligen samtliga med Friberg. Hon bor först som hemmadotter på Lillö, sedan som hushållerska på Nr 54, när de vigs.

bryggerigatan3.jpg

Dottern Helga Leontina f 1903 är noterad med fadern magasinsbokhållare Gustaf Adolf Friberg i Kristianstad. Helga får sonen Gösta Erik Armand 1923 med uppgiven fader järnhandlare Hugo Åke Armand Thulin i Everöd
samt 1925 sonen Tore Lennart utan angiven fader. De föds på Nr 54.
Mera om familjen Friberg

gardsexterior_nr_54.jpg

Bilden är tagen 1900-1910 på gården till Nr 54 vid köksdörrarna till lägenheterna på bottenvåningen. På ömse sidor om dessa dörrar gick trappor upp till lägenheterna på andra våningen. I lägenheterna fanns ett litet kök och två små rum, det ena med ett fönster mot gatan. Kvinnan med barnet på armen är Sigrid Andersson. Till vänster om henne kanske en av de äldre döttrarna. Vem den lite äldre kvinnan är, är inte känt. Bilden har skickats av Bertil Lönn, numera avliden, vars hustru var dotterdotter till Sigrid.

Yrken på numret: smed, snickaregesäll, f d dragon, målare, f d artillerist, modellsnickare, gjuteriarbetare, tyggårdsarbetare, lokomotiveldare, vagnputsare, skräddaregesäll, järnvägsarbetare, yllefabriksarbeterska, sömmerska, plåtslagare, skomakare, montör, kylfabriksarbetare, cykelarbetare, slakteriarbetare, grovarbetare

Fem hushåll och en ensam ungkarl bodde här 1898. I ett hus med fyra lägenheter måste det ha varit trångt.

Mera om Bryggerigatan 3
Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 55

flygfoto_nr_55.jpgredelinsmin.jpg
Fastigheten Härlöf Nr 55 var Bomgatan 3, där silvergravören Birger Redelin bodde från 1920- till 50-talen. Den första ägaren var Inhyseshjon Tufve Esbjörnsson i Vä. Han dog 1890 9/4. Hans änka Elna Nilsdotter flyttade hit 1890. Efter hennes död 1896 övertogs huset av Stockmakare Carl Gustaf Redelin i Kristianstad. Det är okänt när han flyttade ut till Vilan, men bodde här 1917, då han dog. Därefter ägde sonen Ciselör Birger Redelin, f 1895, huset fram till omkr 1960.

Yrken som invånarna här har haft är bl a snickeriarbetare, smed, murare, skrädderiarbetare, mjölnare, lokeldare, ciselör, tyghantverkare, gjutare

1898 var endast en familj skriven på numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 56

fragetecken.jpg


Det är hittills okänt var detta nummer låg. Det finns inte med i kyrkoböckerna förrän 1893-98.

Den förste som är kyrkobokförd här är Smed Ola Martinsson Lindholm f 1864 i Vä. Han kommer från Kristianstad 1894 och återvänder dit 1898.

En enda person är kvar på numret 1898, nämligen Smedlärling Olof Karlsson f 1877 i Åsum. Han kommer från Färlöv 1897.

Från omkr 1900 bor här Smedmästaren August Vilhelm Velinder f 1873 och hustrun Elna Jönsson f 1873. De får många barn. Ett barn dör 1919, så åtminstone så länge finns familjen kvar på numret. Endast en familj har bott på numret samtidigt, och det har varit en smed hela tiden.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 57

fragetecken.jpg

Numret finns inte i tillgängliga husförhörslängder fram t o m 1898. Först 1913 finns en uppgift i doplängden om muraregesällen John Johannesson f 1889 och hans hustru Agda Otalia Svensson f 1891, som då får dottern Asta Elisabet. 1914 får de sonen John Ove och slutligen 1915 dottern Siri Ingeborg. De är dessa år skrivna på Nr 57.

Några andra uppgifter om Nr 57 har jag inte hittat. Det har inte tillkommit före 1898 men senast 1913. Efter 1915 finns inga notiser alls. Endast en familj har kunnat konstateras här.Härlöv Nr 58

fragetecken.jpg

Jag har inte funnit någon notering i kyrkoböckerna som berör Nr 58. Däremot finns ett köpekontrakt enligt vilket fabrikant Per Karlsson, Hvilans gjuteri, den 21 mars 1895 för 975 kr köper en jordtomt om 690 kvadratmeter av R H Stjernsvärd, kallad Nr 58. Man kan förmoda, att den är belägen i närheten av Hvilans gjuteri.

Klipp ur nämnda köpekontrakt:    1, 2Härlöv Nr 59

flygfoto_nr_59.jpg

Nr 59 var vad vi i dagligt tal kallar Gamla församlingshemmet. Det ägdes redan från 1895 av Norra Åsums församling, och användes fram till 1910 som skola. Då blev den nya skolan på Genvägen färdig. Den blev i sin tur småskola, när den nya stora skolan på samma tomt blev klar 1927. Innan Gamla församlingshemmet togs i bruk som skola bedrevs skolverksamheten i "Gamla skolan", Bryggerigatan 15, som då hade fastighetsbeteckningen Härlöv Nr 50. Efter rivningsraseriet på 1960-talet, flyttade församlingsverksamheten till nuvarane församlingshemmet på Genvägen mittemot småskolan. Idag finns ingen skola alls på Vilan. I Gamla församlingshemmet bedrevs också förskoleverksamhet, Kindergarten. Många vilanbor har både döpts och deltagit i barnverksamhet av olika slag i denna fastighet, som blev postkontor i slutet av 1960-talet och revs omkr 2005. På andra våningen fanns lägenheter. Idag ligger på exakt samma plats Max' hamburgerbar.

1898 flyttade Folkskollärare Magnus Ihrén f 1868 i Löderup in i huset. Han kom då från Nr 50, den gamla skolan på Bryggerigatan, dit han kommit 1892. Samtidigt flyttade Småskollärarinnan Nanny Hildegard Möller in. Hon var född 1876 i Hästveda och kom närmast från Tjörnarp.

Klipp ur köpekontrakt mellan Norra Åsums församling och Rudolf Hodder Stjernsvärd 1894:   1, 2, 3, 4

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 60

flygfoto_nr_60_61.jpg

Troligen är Nr 60 huset på Karlsgatan, där så småningom Ivan Svensson hade sin agenturaffär.

Tomten köptes 1896 av Smed Martin Åkerman f 1857 i Barkåkra. Han flyttade hit 1897 från Nr 36, "Pottemakarens", senare det nya kooperativahuset. Hur länge han bodde i fastigheten, som han byggde på Nr 60, vet jag inte. Han fick barn här för sista gången 1902. Därefter nämns inte familjen i tillgängliga kyrkoböcker fram till 1937.

Klipp ur köpekontrakt mellan Martin Åkerman och Rudolf Hodder Stjernsvärd 1896:   1, 2, 3, 4

Yrken, representerade i fastigheten: smed, gjutare, filare, målare, typograf, sömmerska, nattvakt, lokeldare, linjearbetare, kakelugnsmakaregesäll, slakteriarbetare

Det tycks ha bott maximalt fyra familjer samtidigt i huset.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 61

flygfoto_nr_60_61.jpg

Nr 61 är är huset intill Församlingshemmet, där det på 1950-talet var en minigolfbana.

Tomten inköptes av fabrikör Per Karlsson den 1 april 1897. Den förste som bodde här var Plåtslagare Anders Bergqvist f 1851 i Fulltofta. Han kom med familj närmast från Nr 49 år 1897. Han dog 1910 och hustrun Anna Nilsdotter f 1850 i Höganäs, dog 1933. En av deras söner, skrädderiarbetare Frans Oskar Bergqvist f 1883, gifte sig här 1910 med fabriksarbeterskan Esther Maria Bengtsson f 1889 från Nr 75.

Klipp ur köpekontrakt mellan Per Karlsson och Rudolf Hodder Stjernsvärd 1897:   1, 2, 3, 4

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 62

arups_posten.jpg bredbergs.jpg

Enligt klippen ur köpekontraktet på Nr 65 nedan var det just Nr 65 som Snickaren Sven Nilsson Dahlberg köpte av Rudolf Hodder Stjernsvärd 1898. Dock är det på Nr 62 som han blir skriven enligt Församlingsboken. Han bor först på Nr 10 men förs 1898 på Nr 62. Hit kommer bildhuggare och möbelhandlare Johannes Bredberg 1910 (nedan), och det är känt, att "Bredbergs" var halvhuset bakom posten ned mot Hantverkaregatan. Därför bör Nr 62 ha legat här. Möjligen har huset mellan posten och Arups hus, Nr 129, haft Nr 62 och "Bredbergs" senare byggts till på baksidan. Kanske var även posthuset inbegripet i Nr 62?

På Nr 10 bor Sven Dahlberg först med hustrun Emilia Carolina Söderling f 1861 i Kristianstad. De får 1883 en son som går bort 1888. En son till föds 1885, men dör också han som nyfödd. Hustrun avlider 1886. Sven Dahlberg gifter om sig 1888 med Anna Persson f 1861 i N Åsum.

1898 förs alltså Sven Dahlberg över från Nr 10 till Nr 62. Det är en avsöndring från Nr 10. Här bor makarna med en hushållerska som följt med från Nr 10. Hon gifter sig 1916 och flyttar till Hovby. I församlingsboken 1909-1918 kallas Sven Dahlberg möbelfabrikör.

1910 flyttar bildhuggaren och möbelhandlaren Johannes Bredberg, född 1864 12/7 i Fröderyd, Jönköpings län, in. Han kommer närmast från Nr 39A. Han är gift och har två söner. Familjen är metodister.

Man får nog tills vidare misstänka, att köpekontraktet på Nr 65 nedan kan ha avsett Nr 62.Härlöv Nr 63 har ej kunnat anträffas i kyrkböckernaHärlöv Nr 64

nr64.jpg

walfridsvenssons.jpg nr62_64_65.jpg
Foto från 1903 österut. Nedfarten till (Tegel-)Bruksgatan till vänster mellan Nr 32 och 35

Min förmodan är att Nr 64 var huset efter det hus, där Pelle Monark hade sin cykelverkstad på 40-50-talen mot staden räknat.

Enligt ett köpekontrakt, som kan studeras nedan, köper vagnmakare eller f tyghantverkare Magnus Månsson Sommarin år 1898 en tomt utmed chausséen (Långebrogatan), söder därom.

Sommarin bor till en början inte på numret, han äger det bara. Den första boende är Alfred Persson Alm, stationskarl, arbetare, född 1877 29/3 i Trolle Ljungby. Han kommer från Nr 36 år 1902 och flyttar till Kristianstad 1904.

1904 flyttar Nils Ragnarsson, ladufogde, född 1867 13/8 i Borrby, in. Han kommer från Köpinge. Han har hustru och fem barn. Han flyttar vidare till Nr 69 redan 1905.

Samma år kommer Edvard Valfrid Pettersson Börjesson, f hofslagaresoldat, tyggårdsarbetare, född 1879 6/10 i Pjetteryd Kronbergs län. Han kommer närmast från Nr 54 och har hustru och två barn. De flyttar snart vidare till Kristianstads garnisonsförsamling 1906.

1905 flyttar även Gustaf Hugo Sommarin in. Han är skoarbetare, född 1885 29/8 i Kristianstads garnisonsförsamling och son till Magnus Månsson Sommarin, som äger huset. Han kommer från Knislinge, men flyttar till Malmö 1907.

1908 blir näste hyresgäst Carl Nilsson Bergholst, skomakare, född 1878 15/2 i Nosaby. Familjen består av fru och tre barn. De kommer från Nr 75.

1912 13/9 flyttar ägaren Magnus Månsson Sommarin med hustru in i huset från Kristianstad. Han är född 1843 13/1 i Matteröd. Han avlider här 1914 24/1, och hustrun Anna Charlotta Larsson flyttar till Nr 38 samma år.

1912 kommer också sonen Gustaf Hugo Sommarin, skoarbetare, tillbaka från Malmö med hustru och två barn. Samtliga flyttar tillbaka till Malmö efter faderns död 1914.

Detta år, 1914, kommer från Nr 39B en ny ägare, nämligen Håkan Walfrid Svensson, snickare, född 1879 19/1 i Visseltofta. Även hans (förmodade) syster fröken Sigrid Svensson, född 1873 19/11 i Visseltofta flyttar in 1914 31/12 från Visseltofta. Hon står som formell ägare till huset.

Walfrid Svensson är av äldre vilanbor känd som snickare och möbelhandlare i det tvåvåningars tegelhus som senare ägdes av Lassesson, som drev billackering på baksidan. I affärslokalen mot Långebrogatan fanns på 50-talet Pärssons Läder och därefter Arena-TV. Om detta hus byggdes redan 1902, då den förste hyresgästen flyttade in, är inte känt. Det kan ha funnits en äldre byggnad här, kanske var det det lilla trähus, som var inklämt mellan Pelle Monarks och tegelhuset. Det var kanske det ursprungliga Nr 64.

Enligt doplängden bodde vidare här år 1920 lokeldare Ernst Emil Olsson, och 1923 också lokeldare Albin Nilsson.

Klipp ur köpekontrakt mellan Magnus M. Sommarin och Rudolf Hodder Stjernsvärd 1898:   1, 2, 3, 4, 5Härlöv Nr 65

Se Nr 62 ovan!

nr65.jpg nr62_64_65.jpg

Den 1 februari 1898 köper snickaremästare S Dahlberg denna tomt av Rudolf Hodder Stjernsvärd. Förmodligen rör det sig dock om Nr 62 ovan!

Klipp ur köpekontrakt mellan S Dahlberg och Rudolf Hodder Stjernsvärd 1898:   1, 2, 5, 6, 7, 8

Den enda notis som påträffats i kyrkböckerna angående Nr 65 är i dopboken för år 1939. Då föds på numret Carin Ann-Marie, dotter till charkuterist Nils Anders Gösta Nilsson f 1910 och hans hustru Saga Margaretha Lefin f 1910. Enligt uppgift hade de en charkuteributik i den fastighet, där senare Cykel-Pelle eller Pelle Monark hade verkstad/affär mittemot Vilans torg på hörnet Hantverkaregatan/Långebrogatan. Detta är hittills det enda som pekar på att detta hus var Nr 65.
Härlöv Nr 66

foto_nr_66.jpg

Det troliga är att Nr 66 var fastigheten, där Westerbergs, senare Ericssons, charkuteriaffär låg. En enda notering i kyrkböckerna finns i död- och begravningslängden för 1914. Då avlider här f lantbrukaren Ola Nilsson f 1835. Vidare gifter sig 1936 hembiträdet Herta Jarl f 1913 med telefonarbetare Bror Egon Karlsson i Sölvesborg f 1914.

I en notis i Kristianstadsbladet sommaren 1964 angående rivningarna på Vilan kallas detta hus för det "Lindborgska huset". Det bör ha samband med timmerhandlare Carl Hjalmar Lindborg, som återfinns i kyrkböckerna på Nr 35, 129 och 39A. Han får en son på Nr 39A år 1918 men kan därefter ha flyttat till Nr 66 efter Ola Nilssons död 1914. Han bör ha bott här ganska många år för att huset skulle börja kallas "Lindborgska". När Westerbergs charkuteri öppnade här vet jag inte, Ericssons tog över 1945.

avs_nr_66_9min.jpg Enligt ett köpekontrakt från den 1 april 1899, köper lantbrukaren Ola Nilsson d ä från Hovby tomt nr 36, i jordeboken kallad Härlöv Nr 66, av Rudolf Stjernsvärd. Tomtnumret 36 framgår av en skiss avseende grannfastigheten Nr 67, Boka-Svenssons hus.

Klipp ur köpekontrakt mellan Ola Nilsson och Rudolf Hodder Stjernsvärd 1899:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Härlöv Nr 67

foto_nr_67.jpg

Nr 67 är det hus som Nils Svensson f 1869, allmänt kallad Boka-Svensson, köpte någon gång runt 1915 och efter en tid övertog den i fastigheten befintliga speceriaffären. Svensson bodde här fram till början av 1960-talet. Affären drevs från 1930- eller 40-talet av fröken Agnes Mårtensson fram till nedläggelsen omkr 1960.

Den förste handlaren här var troligen Per Jeppsson f 1841 i Holmby, inflyttad 1884 till Nr 32 från W Sallerup. Han flyttade 1885 som ägare till ett hus på Nr 10, och jag förmodar, att detta hus blev Nr 67 omkr sekelskiftet 1900, kanske efter ny- eller ombyggnation. 1899 köper han nämligen en tomt av Östra Skånes Järnvägar, som då blivit ägare till stora delar av Nr 10. Per Jeppssons hustru Karna Persdotter f 1839 i Borlunda avlider på Nr 67 år 1906. Här bör alltså ha varit en handelsbod redan från ca år 1885.

Klipp ur köpekontrakt mellan Per Jeppsson och Östra Skånes Järnvägar 1899:   1, 2, 3, 4, 5, 6

I husförhörslängden för 1893-98 finns följande uppgifter på Nr 10 om Per Jeppsson:

Huseg. Handl. Per Jeppsson 1841 Holmby
H. Karna Persdotter 1839 Borrlunda
Barn: Anna 1867 Holmby, Alfred 1876 W Sallerup, Johanna 1877 W Sallerup, Axel Jeppsson Sterner Filare 1871 Hurfva
Inh Bageriidkerska Anna Jeppsson 1867 Holmby M-län

Dottern Anna drev således någon form av bageriverksamhet, antingen i huset på Nr 10, där hon bodde, i så fall troligen i samma hus Per Jeppsson hade sin affär, eller någon annanstans.

En annan handlare tycks också ha bott i huset samtidigt med Per Jeppsson, nämligen Gustaf Henrik Andersson Borg f 1877. Han får 1905 en son på detta nummer. Han återkommer senare som handlare på Nr 69. Se detta Nr!

En tredje handlare var diversehandlare Karl Persson f 1881. Han gifte sig på Nr 67 år 1913 med åbodottern Anna Svensson f 1891. De fick 1914 dottern Anna Greta. Man kan förmoda, att han efterträtt Per Jeppsson som ägare till affären, kanske i samband med sitt giftermål.

Den första notis som rör Boka-Svensson härrör från död- och begravningsboken 1917, då hans dotter Erika f 1906 (på Nr 52) avlider. Hans hustru Ingrid Nilsson, f 1878, dör 1934. Se vidare om Boka-Svensson här!

Yrken som varit representerade på Nr 67: handlande, smedgesäll, instrumentmakare, packmästare, bageriarbetare, tapetserare, telegrafist, rörläggare

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 68

flygfoto_nr_68.jpg

foto_nr_68.jpg


Inte helt säkert att Nr 68 var Bryggerigatan 7, men en del tyder på det, så jag räknar tills vidare med att det är rätt.

Huset tillkom mellan åren 1898 och 1903. Numret finns nämligen inte med i kyrkböckerna fram till 1898, och 1903 dyker den första dopnotisen upp. Det är Telefonuppsättare Olof Peter Magnusson f 1878 och hans hustru Johanna Nilsson f 1881, som får sonen Oskar Reinhold på Nr 68. Vem som ägde huset då, vet jag inte.

De första åren bodde vidare bl a följande personer här:

Arbetare Karl Fredrik Andersson f 1866 och hustrun Anna Åkesson 1877. Vigda 1904
Bryggeriarbetare Jöns Olsson f 1874 och hustrun Karin Jönsdotter f 1871. B. Elisabet 1904
Maskinarbetare Nils Trobeck f 1877 och hustrun Nilla Persson f 1870. B. Ania Linnea Hansine 1904, Olga Elina Elisabeth 1906
Gjuteriarbetare Nils Ros f 1877 och hustrun Anna Persdotter f 1875 B. Signe Adina 1905
Änkling, fabriksarbetare Emil Fredrik Utter 1880 och hustrun jungfru Mathilda Nilsson f 1879. Vigda 1906. B. Ernst Ture 1907

Yrkesbeteckningar på Nr 68 var bl a: telefonuppsättare arbetare bryggeriarbetare maskinarbetare gjuteriarbetare varuutkörare kylfabriksarbetare verkstadsarbetare plåtslagare snickeriarbetare bromsare kontorist järnsvarvare textilarbetare

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 69

flygfoto_nr_69.jpg

Härlöv Nr 69 med tomtbeteckningen 35 såldes i april 1902 av Östra Skånes Järnvägar till S. Ekelöf och Karl Ekelöf. Det handlar om hörnhuset Torggatan/Långebrogatan, där senare Sture Nilsson drev sin speceriaffär.

gustafborgsmin.jpg Om Karl Ekelöf vet vi, att han var byggmästare på Vilan och byggde bl a kvarteret mittemot kooperativahuset. Det kallades allmänt "Eklöfs hus". I tillgängliga kyrkböcker fram till 1937 framgår det inte, om han också bodde där. Han föddes 1883 på Nr 10, son till soldat Sven Ekelöf f 1846 och Anna Persson f 1853. Signaturen S. Ekelöf ovan kan möjligen stå för Sven och således vara fadern. 1908 dör modern Anna Persson på Nr 131. 1909 vigs Karl Alfred Ekelöf, byggmästare på Nr 131, och Hulda Nilsson, piga på Nr 69. Nr 131 låg på hörnet Södra Långgatan/Allégatan. Det kan vara här som Karl föddes 1883, då numret för hela området var Nr 10.

1910 får Karl och Hulda sonen Nils Arthur, 1911 dottern Astrid Elisabet, 1912 Karl Herbert och 1914 Karl Egon. De bor då på Nr 38, "Dahlqvistahuset" mittemot Nr 69.

Den första boende på Nr 69, som man stöter på i de kyrkböcker jag haft tillgång till, är Handlande Gustaf Henrik Andersson Borg f 1877 o h Sigrid Nilsson f 1884. De får 1906 dottern Ebba Birgit Gudrun. De har tidigare fått sonen Nils Gustaf Allan f 1905 på Nr 67. Det är troligt att Borg har startat speceriaffären här, som senare blev Sture Nilssons. Han är kvar på numret åtminstone året 1914, då han får sonen Stig Gustaf Birger.

Ytterligare en handlande finns med 1912: Per Nilsson Dahl f 1869 o h Selma Nilsson f 1879. De får det året sonen Knut Axel. Det är möjligt att Per Dahl hade den affär som senare blev Fritz Olssons. Maskinist Fritz Alfred Olsson f 1877 o h Emma Karolina Jönsson f 1876 fick 1910 en son med namnet Frans Evald. Emma Karolina dog 1920. Då kallade Fritz Olssons sig manufakturhandlare.

Ett par andra tidiga boende var:

Magasinsbokhållare Nils Ragnarsson 1867 o h Lovisa Persson 1869 B. Greta Ragnhild 1906
Snickare Gottfrid Stålberg 1876 o h Anna Maria Mattsson 1881 B. Gunnar Sigvard 1907, Martha Ninnie Ingeborg 1910
Smidare Karl Emil Klang 1881 o h Anna Sofia Olsson 1880 B. Greta Viola 1908

Klipp ur köpekontrakt mellan köparna S. Ekelöf och Karl Ekelöf och säljaren Östra Skånes Järnvägar 1902:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Yrken som representerades i huset: handlande magasinsbokhållare snickare smidare skoarbetare mjölnardräng maskinist packmästare gjuteriarbetare grovarbetare bokhållare sadelmakare måleriarbetare utkörare trädgårdsmästare lokeldare skomakare jordbruksarbetare slaktare typograf vulkanisör slakteriarbetare fabriksarbeterska

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 70

foto_nr_70.jpg

I förlängningen av Hantverkaregatan 12, som ägdes av August Björklund nedan, byggde sonen Carl Björklund på tomt Nr 70 omkr 1940 en ny fastighet, Hantverkaregatan 10, varvid begreppet "Björklunds" ytterligare utökades.

Tomten Härlöv Nr 70 såldes redan 1901 av Östra Skånes Järnvägar till handlande Per Jeppsson på Nr 67, en tomt som han förvärvat redan 1899. Vem som övertog tomt Nr 70 efter Per Jeppsson är okänt. Kanske var det August Björklund. Den låg tydligen obebyggd i runt 40 år.

Klipp ur köpekontrakt mellan Per Jeppsson och Östra Skånes Järnvägar 1901:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Då tillgängliga kyrkböcker ännu inte sträcker sig längre än till 1940, finns inga noteringar från denna fastighet. Familjen Carl Björklund bodde här fram till Carl Björklunds bortgång 1953

Långebro verkstadHärlöv Nr 71

flygfoto_nr_71.jpg

Härlöv Nr 71 var fastigheten som var byggd i vinkel på Torgatan 3/Hantverkaregatan 12, och som allmänt kallades "Björklunds" p g a att August Björklund, ägaren till Långebro Mekaniska, bodde här och även ägde huset i många år från början av 1900-talet till sin död 1939, varefter det övergick i arvingarnas ägo. I husets förlängning på Hantverkaregatan byggde sonen Carl Björklund på Nr 70 omkr 1940 en ny fastighet, Hantverkaregatan 10, varvid begreppet "Björklunds" ytterligare utökades.

Vilket år som August Björklund övertog fastigheten är oklart. Handskmakeriarbetare, skinnfärgare och byggmästare Carl Nilsson Lindqvist köpte tomten av Östra Skånes Järnvägar 1901. Han bodde i fastigheten så sent som 1908, då han fick en son på numret.

August Björklund flyttade 1891 från W Wram till Härlöv Nr 44, Bruksgatan 10, med hustrun Carolina Andersson. De hade gift sig 1890. Nr 44 ägdes då av skräddare Jakob Ring. Här föddes August Björklunds barn Betty 1890 och Carl 1893. 1894 flyttar familjen till Nr 42, Bryggerigatan 12, där dottern Agda föds 1897. Samma år flyttar man tillbaka till Nr 44, och August Björklund skrivs då som ägare till fastigheten. Dottern Maria Augusta föds här 1899. Hur länge familjen bodde kvar på Nr 44 är okänt, men tidigast 1908, enligt ovan, övertar August Björklund Nr 71.

Klipp ur köpekontrakt mellan Carl Nilsson Lindqvist och Östra Skånes Järnvägar 1901:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Boende enligt kyrkböckerna
HantverkaregatanHärlöv Nr 73

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 73 låg.

Några av de första boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Torghandlare Per Jönsson Vaestander o h Ida Ottilia Johansson. B. Per Valdemar Isidor 1902, död 1908
Maskinist Martin Möllerström 1876 o h Matilda Johansson En 1874. B. Bror Arner 1905, Sjunne Arnholt 1905
Skomakare, dövstum, frånskild, Ola Pålsson Brandin 1860 o h Karna Nilsson (dövstum) 1867. B. Anna Maria Linnea 1906. Vigda 1908

Efter 1914 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 74

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 74 låg.

Några av de första boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Snickare Nils Jönsson o h Anna Granqvist. Ett odöpt gossebarn, 1905
Stationskarl August Olsson Stjernqvist 1887 o h Kristina Hansson 1884 B. Sonja Margareta Ingeborg 1911
Snickare Axel Sigfrid Löfgren 1882, död 1915 o h sömmerska Emma Persson 1887. Vigda 1908. B. Hans Axel 1908, Olle Sigfrid 1911, Sture Joel 1914

Efter 1924 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 75

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 75 låg.

Några av de första boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Arbetare Carl Alfred Johansson 1870 o h Anna Kristina Gustafsson 1869 B. Erik Hjalmar 1905
Skomakare Carl Nilsson Bergholst 1878 o h Berta Magdalena Beckman 1881 B. Anna Lisa 1908, Klara Johanna Vilhelmina 1910
Kakelugnsmakare Per Jansson 1884 o h Anna Nilsson 1887 B. Agnes Linnea 1908

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 76

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 76 låg.

Några av de första boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Arbetare Sven Nilsson 1879 o h piga Hulda Nilsson från Odal f 1880 Vigda 1906
Dragon Jöns Färm Hult 1882 o h Annette Olsson 1885 B. Erik William 1906
Hemmansägareänka Hanna Persson f Abrahamsson 1833, död 1912

Efter 1924 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 77

Jag har inte funnit någon notering om Nr 77.Härlöv Nr 78

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 78 låg.

Den enda noteringen om Nr 78 som jag funnit:

Plåtslagare Karl Gustaf Adolf Rörfeldt 1888 o h Maria Fritz 1881 B. Rut Gunhild Margareta 1915Härlöv Nr 79

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 79 låg.

Några av de första boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Bokhållare Nils Persson 1868 o h Olga Karolina Petersson på Nr 80 f 1879 Vigda 1905
Piga Anna Jönsson 1884. B. Ett odöpt gossebarn 1905, dött 1905
Bryggmästare Nils Andersson 1882 o h Bothilda Persson 1879. B. Nils Allan 1909

Efter 1913 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 80

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 80 låg.

Några av de första boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Olga Karolina Petersson 1879 g m bokhållare, diversehandlare, Nils Persson på Nr 79 f 1868 Vigda 1905. B. Malte Herbert 1906, Ett dödfött gossebarn 1908, Kuno Nimrod 1910, Noomi Elisabet 1917
Bryggeriarbetare, kvarnarbetare, Jöns Nilsson 1880 o h Elna Andersson 1880. B. Carl Algott 1907, John Oskar 1908, död 1909, Elsa Linnea 1912

Efter 1914 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 81

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 81 låg.

Några av de första boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Målare Per Lysell 1870 o h Johanna Johansson 1867. B. Carl Sune 1905
Snickare Anders Nilsson 1884 o h jungfru Kerstin Persson 1882. Vigda 1906
Charkuteriarbetare Oskar Sigfrid Nilsson 1878 o h Hilda Persdotter 1876 B. Carl Axel 1906

Efter 1918 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 82

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 82 låg.

De enda boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Kakelugnsmakare Johannes Olsson 1863, död 1906 o h Johanna Maria Olsson f Jönsson 1861, död 1919
Dekoratör Axel Gösta Hansson 1904 o h Anna Eleonora Malmberg 1906 B. Brita Inga-Lill 1931Härlöv Nr 83

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 83 låg.

De första boende enligt kyrkböckerna, var:

Stenhuggare Jöns Bengtsson 1878 o h jungfru Anna Tekla Oliva Nilsson 1880 Vigda 1903
Skomakare Per Nilsson Rosén 1881 o h Gerda Amanda Persson 1884 B. Helga Elisabeth 1903, död 1906, Ruth Ingeborg 1906
Byggnadssnickare Nils Alfred Nilsson 1873 o h Anna Mattisson 1874 B. Anna Greta Ingegärd 1914

Efter 1919 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 84

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 84 låg.

De första boende enligt kyrkböckerna, var:

Bryggare Nils Peter Svensson 1871 o h Hanna Luttrup 1872 B. Berta Ingeborg 1905
Gjuteriarbetare Svante Rupert Ekström 1884 o h Sigrid Hansson 1884 B. Hilda Linnea Gudrun 1910
F hemmansägare Hans Persson 1834, död 1913

Efter 1916 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 85

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 85 låg.

De första boende enligt kyrkböckerna, var:

Mjölkutkörare Nils Hansson 1878 o h Karolina Nilsdotter 1878 B. Torsten Reinhold 1905
Fabriksarbetare Emil Fredrik Utter o h Ingrid Maria Andersson 1885, död 1905
Murare Nils Trobeck 1877 o h Olu Jönsson 1876. B. Vera Margit 1908

Efter 1919 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 86

flygfoto_nr_86.jpg

Härlöv Nr 86 torde ha varit de Wilssonska fastigheterna, där bl a Viness grönsakshandel var belägen. De boende har varit många och bland dem återfinns:

F hemmansägare Ola Wilsson 1849, död 1915
F lantbrukare Nils Wilsson o h Nelly Wilsson f Larsson 1884, död 1918
F lantbrukare Nils Wilsson 1852, död 1930

De första boende enligt kyrkböckerna, var:

Murare Ola Persson o h Alma Otilia Carlsson. B. Carl Gustaf 1903, död 1903
Skomakare August Kjellberg 1875 o h Johanna Lindbeck 1872 B. Anna Elsa 1904 död 1905, Kurt Gunnar 1906
Kakelugnsmakare Gustaf Georg Pettersson 1864 o h Bengta Holmberg 1864 B. Elly Fransine 1904, Yngve Hjalmar 1908

foto_nr_86min.jpg normslanggatan2.jpg normslanggatan4.jpg normslanggatan7.jpg

Signaturen Mason skildrar sin barndomsvärld
Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 87

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 87 låg.

De första boende enligt kyrkböckerna, var:

Skomakare Per Nilsson Rosén 1881 o h Gerda Amanda Persson 1884 B. Greta Elisabeth 1908, död 1908
Fabriksarbetare, plåtslagaregesäll, Sven Johan Andersson Palm 1866 o h Anna Svensdotter Risberg 1874. B. Sven 1896, död 1910, Olga Elina Ingeborg 1908, Sven Ragnar 1911, död 1911
Snickare Sven Svensson Lindskog 1869 o h Anna Löfqvist 1870 B. Sven Gunnar 1909

Efter 1919 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 88

Inga uppgifter om Nr 88 har påträffats.Härlöv Nr 89

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 89 låg.

De första boende enligt kyrkböckerna, var:

Gjutare Karl Andersson 1879 o h Thilda Hansson 1881, död 1909. B. Karl Henning Reinhold 1904, död 1906, Karla Hedvig Ragnhild 1907, död 1909, Karl Leon Napoleon 1910 (moder Matilda Serafia Svensson, ogift piga i Kristianstad f 1884)
Arbetare Bernhard Johan Axel Andersson 1869 o h Pella Hansdotter 1878 B. Lilly Bernhardina 1905, död 1905, Olga Linnea 1905, död 1905, Karl Arthur 1906
Grovarbetare, eldare, f sappör Sven Svensson 1866, död 1909

Efter 1916 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 90

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 90 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Snickeriarbetare Ernst Alfred Bengtsson 1887 o h Thilda (Hulda?) Ekdahl 1879 B. Ernst Folke Bertil 1910, Evy Sylvia Linea 1913

Efter 1913 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 91

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 91 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Murare Herman Gottfrid Karlsson 1877 o h Esther Vilhelmina Klasina Ingeborg Klasdotter 1881. B. Harald Otto 1905, Tage Gunnar 1910 död 1910, Gustaf Evert 1912
Änka Johanna Jakobsson f Larsson 1838, död 1908

Efter 1912 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 92

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 92 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Fabriksarbeterska Katharina Svensson 1884 död 1908
Smed Per Hansson 1875 o h Kristina Svensson 1874 B. Karl Gunnar 1910, död 1910
Fiskhandlerska Augusta Vilhelmina Norling 1881, död 1914
Grovarbetare Hjalmar Otto Edvard Rosander 1880 o h Sissa Persson 1878 B. Dödfött gossebarn 1917

Efter 1917 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 93

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 93 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Klara Emilia Henriksson 1894. B. Margit Viola 1918
Jordbruksarbetare Henning Svensson 1895 o h Anna Margaretha Kjellqvist 1899 B. Inga-Greta 1926

Efter 1926 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 94

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 94 låg.

De första boende enligt kyrkböckerna, var:

Skräddare Otto Bernhard Lundgren 1886 o h jungfru Johanna Cecilia Jönsson 1884 Vigda 1910
Grovarbetare Jöns Anton Svensson 1885 o h Kerstin Persson 1889 B. Karl Edvin 1911
Hemmansägareänka Elna Jeppsson f Nilsson 1832, död 1911

Efter 1915 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 95

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 95 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Arbetare, varuutkörare, Otto Henrik Nilsson 1884 o h Nelly Nilsson 1883. B. Karin Elisabet 1910, Nils Gösta 1911
Grovarbetare Per Jönsson o h Anna Nilsson. B. Sven Börje 1919, död 1919
Byggnadsarbetare Evert Villiam Andersson 1894 o h Ottilia Olsson 1893 Sven-Erik Reinhold 1926

Efter 1926 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 96

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 96 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Gjuteriarbetare Georg Jönsson Blixt Ekberg 1881 o h Anna Karlsson 1885 B. Karl Georg Vilhelm 1908
Arbetare Nils Andersson 1884 o h Ingrid Augusta Johansson 1879 B. Nils Evert 1910
Maskinist Nils Olsson 1887 o h Frida Amalia Elisabet Berling 1893 B. Nils Allan Valdemar 1915
Måleriarbetare Per Nilsson 1892 o h Tekla Elvira Levin 1893. B. Per-Åke 1921

Efter 1921 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 97

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 97 låg.

De första boende enligt kyrkböckerna, var:

Tillsyningsman Anders Andersson o avlidna hustrun Bengta Carlsson. B. Anna Elvira Andersson 1879, död 1907
Kusk, änkling, Frans Persson 1879 o h strykerska Elna Ek 1879. Vigda 1914
Grovarbetare Karl Persson Bergqvist 1873 o h Selma Sofia Lundin 1885 B. Svea Gundborg 1911, Margit Linnea 1914

Efter 1916 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 98

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 98 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Strykerska Matilda Svensson 1871. B. Sigvard 1909 Arbetare Nils Andersson 1877 o h arbeterska Elna Andersson 1877. Vigda 1905 Yllefabriksarbeterska Gerda Jönsson. B. Odöpt gossebarn 1913, dött 1913

Efter 1913 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 99

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 99 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Fabriksarbeterska Charlotta Karlsson 1883. B. Gustaf Emil 1915

Efter 1915 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 100

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 100 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Gjuteriarbetare Otto Herman Larsson 1888 o h sömmerska Betty Anna Andersson 1885 Vigda 1917

Efter 1917 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 101

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 101 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Stenarbetare August Herman Nilsson 1878 o fästekvinna Anna Ester Johansson 1884 B. Hanna Natalia 1913
Gjuteriarbetare Per Albert Rosell 1876 o h Alfrida Skog 1872 B. Agda Sonja Margareta 1915
Textilarbetare Arvid Lennart Rasmusson 1909 o h hembiträde Svea Irma Viola Svärd 1913 Vigda 1935

Efter 1935 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 102

Inga uppgifter om Nr 102 har påträffats.Härlöv Nr 103

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 103 låg.

De första boende enligt kyrkböckerna, var:

Arbetare Karl August Johansson 1887 o h sömmerska Olga Nilsson från Lillö f 1888 Vigda 1909. B. Lilly Ingeborg 1909
Smed Karl Amandus Löfqvist 1877 o h Anna Dorotea Rosberg 1885 B. Elin 1909, Tage Anselm 1911, död 1911
Muraregesäll Frans Oskar Ekelöf 1886 o h Sigrid Vendel från Hovby f 1885 Vigda 1912

Efter 1912 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 104

Inga uppgifter om Nr 104 har påträffats.Härlöv Nr 105

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 105 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Järnarbetare Sven Edvard Svensson 1882 o h Ellen Kristina Pamp 1883 B. Karl Erik Edvard 1906, död 1907, Karl Erik Folke 1908, Sven Åke Torsten 1910
Jordbruksarbeterska Johanna Sjölin 1888, död 1914. B. Yngve Reinhold 1914
Arbeterska Nelly Niklasson. B. Doris Le..tina 1919, död 1919

Efter 1919 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 106

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 106 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Murare Nils Cederholm o h Ingar Jönsson 1843, död 1906

Efter 1906 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 107

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 107 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Stensättare Per Persson 1846, död 1907
F bleckslagare Anders Ljunggren 1847, död 1910
Kvarnarbetare Olof Andersson o h Maria Broberg(?). B. Knut Olaus 1915, död 1915
Skrothandlare Nis Peter Karlström 1882 o h Gerda Elfrida Karlsson 1886 B. Knut Ruben Torvald 1917

Efter 1917 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 108

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 108 låg.

De boende enligt kyrkböckerna, var:

Arbetare f artillerist Ehrnfrid Persson Strid 1875 o h arbeterska Alma Augusta Rohlin på Nr 45 f 1877. Vigda 1906. B. Kuno Ehrnfrid Ossian 1906
Bageriföreståndare Axel Herman Dahl 1871 o h Johanna Persson 1863 B. Nils Villy 1910
Arbetare, kvarnarbetare, bryggerimaskinist Otto Nilsson Gullstrand 1884 o h Maria Nilsson 1886. B. Margit Olivia 1910, Nils Oskar 1911, Ture Herman 1913 död 1913, Tyra Hermina Ingeborg 1914

Efter 1914 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 109

Inga uppgifter om Nr 109 har påträffats.Härlöv Nr 110

Inga uppgifter om Nr 110 har påträffats.Härlöv Nr 111

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 111 låg.

De första boende enligt kyrkböckerna, var:

Sjöman Oskar Sigfrid Jönsson 1890 o arbeterska Hilda Kjellberg på Nr 12 f 1894 B. Doris Olga Hildegard 1912
Understödstagareänka Nilla Petersson f Andersdotter 1866. B. Agnes Dorotea Hildeborg 1911, död 1913
Yllefabriksarbeterska Anna Jönsson 1896. B. Nils Eve Ambjörn 1912 död 1913, Vivy Julia Elisabet 1913, Inga Hermania 1914

Efter 1914 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 112

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 112 låg.

De första boende enligt kyrkböckerna, var:

Slaktare Olof Persson Hall 1875 o h Anna Nilsson 1874 B. Olof Bernhard 1907
Yllefabriksarbeterska Emma Jönsson 1894. B. Alice 1911
Grovarbetare f dragon Hugo Evald Ekström 1884. Död 1911

Efter 1918 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 113

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 113 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Arbetare August Olsson 1880 o arbeterska Maria Mathilda Nilsson 1880 (årtalen osäkra) B. Ernst Gunnar 1908
Byggnadssnickaregesäll Sven Jönsson Lindekrantz 1865 o h Maria Larsson 1871. B. Gustaf Adolf 1910, död 1910, Gustaf Adolf 1911, Karin Gunborg 1915
Grovarbetare Otto August Karlsson Dahlberg 1880 o h Sigrid Dahlberg 1875 B. Nils Holger Valentin 1915

Efter 1915 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 114

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 114 låg.

De första boende enligt kyrkböckerna, var:

Arbetare Ehrnfrid Persson Strid 1875 o h Alma Augusta Rohlin 1877 B. Sonja Ragnhild Adelina Viktoria 1908, Birgit Dagmar Elisabeth 1911, Majken Yvonne Natalia 1914
Svarvare Axel Herman Franzén 1876 o h Anna Larsson 1876 B. Sigrid Viola Gunhild 1904, död 1909, Edit Linnea Tyra 1909
Kontrollassistent Emil Arvid Andersson 1883 o h Frida Karlsson Gerdt 1889 B. Ragnhild Elisabeth 1910

Efter 1914 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 115

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 115 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Bokbindare Emanuel Albert Valdemar Larsen 1881 o h Olga Juliane Christensen Oldenburg 1885. B. Alice Inger Blanche Ingeborg 1907
Snickaregesäll Abraham Larsson 1862 o h Klara Persson 1872 B. Yngve Alexander 1907, död 1911, Yngve Alexander 1911
Arbetare Karl Alfred Ferdinand Müller 1886 o h arbeterska Ellen Sofia Selind 1888 Vigda 1919. Hennes B. Erik Vallentin 1914
Tryckare John Torsten Albert Rosell 1904 o h Mary Louise Hirtreiter 1909 B. Torsten Albert Ludvig 1935

Efter 1935 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 116

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 116 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Snickare Vilhelm Lindell 1884 o hemmadotter Alma Müller på Nr 61 f 1886 B. Villy Algot Ragnar 1905
Arbetare Bernhard Johan Axel Andersson 1869 o h Pella Hansdotter 1878 B. Carl Arthur 1906, död 1907, Annie Ellida 1908
Skomakare Nils Olsson 1872 o h Emma Maria Rosdahl 1876 B. Emil Ragnar Sigvard 1908, Göthe Olof Percy 1910

Efter 1910 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 117

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 117 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Arbetare Jöns Mattisson 1865 o h Ida Svensson 1876. B. Malte Ivan 1908
Sömmerska Betty Anna Andersson 1885 g m gjuteriarbetare Otto Herman Larsson på Nr 100 f 1888. Vigda 1917. B. Erik Gustaf 1918

Efter 1918 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 118

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 118 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Flasksköljerska Hulda Anette Andersson 1892. B. John Allan 1915

Efter 1915 har jag inte kunnat finna några noteringar från numret.Härlöv Nr 119

flygfoto_nr_119.jpg

Nr 119 var huset närmast brandstationen, sammanbyggt med Nr 86 och kallades den Erikssonska fastigheten efter ägaren Erik Eriksson född 1853 och död 1929. Den första notisen i kyrkböckerna gäller vigseln 1920 mellan honom och hushållerskan Matilda Persson f 1866. Eriksgatan har också uppkallats efter honom. Han kallas husägare men bildhuggare, när han dör 1929.

De första noteringarna från Nr 119 är:

Gjutare Gustaf Erhard Andersson 1882 o h jungfru Edith Sofia Sandström 1883, död 1906 Vigda 1906. B. Edith Vischum(?) 1906, död 1906
Soldat Alfred Svensson Norrman 1882 o h Nelly Fröjd 1886 B. Karl Gunnar Fridolf 1908
Tandtekniker Leonard Bengtsson 1872 o h Augusta Kristina Svensson 1873 B. Greta Margit 1908

foto_nr_119_1min.jpg foto_nr_119_2min.jpg

Staffan Hultgren minns bl a Långebrogatan 33 Signaturen Mason skildrar sin barndomsvärld
Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 120

foto_nr_120.jpg

Nr 120 var det halva huset nedanför slänten vid Kooperativa efter brandstationen och bensinmacken Standard/Esso, adress Långebrogatan 37.

De första boende enligt kyrkböckerna, var:

Snickaregesäll Nils Jönsson 1870 o h Augusta Eleonora Krantz f Lundahl 1871, död 1937 B. Evy Maria 1911
Jordbruksarbetare Hans Nilsson Viklund 1874 o sömmerska Frida Lindell 1879 B. Edvin Manfred 1912, död 1912
Cykelarbetare Nils Johan Valdemar Nordgren 1897 o h Maria Andersson 1893 B. Zied Thorbert 1925

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 121

flygfoto_nr_121.jpg

Nr 121 var huset där Wici-centralens butik var inrymd. Vidare fanns Carl Sjöbergs, sedermera Gunnar Ingemanssons, frisörsalong på hörnet. Huset var byggt av byggmästare Karl Ekelöf, som därefter uppförde ytterligare två fastigheter efter varandra i anslutning till denna första. I huset bodde på 1920-talet Carl Björklund, senare direktör för Långebro mekaniska. P g a dessa tre Karlar (Sjöberg, Ekelöf och Björklund) fick gatan nedanför husen namnet Karlsgatan.

Bland de första boende i Nr 121 var:

Urmakeriarbetare Filip Möllerström 1884 o h Bengta Jönsson 1885 B. Elsa Kristina 1908
Murare Jöns Karlsson Sandau 1880 o h Maria Nilsson 1883 B. Brynette Linnea 1908
Murare Nils Edvard Svensson 1882 o h Selma Svensson 1882 B. Karl Sigvard 1908

foto_nr_121min.jpg foto_nr_121_2min.jpg foto_nr_121_3min.jpg

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 122

flygfoto_nr_122.jpg

Något ovisst vilket huset Nr 122 var, men det verkar troligt, att det handlar om nästa hus västerut, som byggmästare Ekelöf byggde, där bl a Ljungquists kläder fanns.

Bland de första boende i Nr 122 var:

Folkskollärare Axel Konrad Kroon 1905 o h kontorist Anna Linnea Palmblad från Odal f 1909. Vigda 1930
Lagerchef Einar Algot Brandin 1899 o h Astrid Linnea Karlsson 1909 B. Gunvor Linnea 1931
Slakteriarbetare John Fritjof Helge Lindgren 1904 o h Hanna Elisabet Lind 1909 B. Inga Sol-Britt 1934

foto_nr_122min.jpg

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 123

flygfoto_nr_123.jpg

Något ovisst vilket huset Nr 123 var, men det verkar troligt, att det handlar om det tredje huset västerut, som byggmästare Ekelöf byggde, där bl a Fasths conditori så småningom fanns. Tidigare var där en kooperativabutik, som sedan flyttade tvärs över gatan till Sofia Abrahamssons, senare Boka-Svenssons, fastighet.

Boende i Nr 123 fram till 1940 var bl a:

Handelsbokhållare Villy Algot Ragnar Lindell 1905 o h Hanna Linnea Persson 1905 B. Inger Irene 1935
Tapetserare Karl Erik Rosenqvist 1911 o h Emma Valborg Winbladh 1915 B. Maud Anita 1939
F vagnmakare Johan Robert Silvander 1875, död 1938
F kakelugnsmakare Gustaf Georg Pettersson 1864, död 1939

foto_nr_123min.jpg

Se även Kring Eklöfs!Härlöv Nr 124

flygfoto_nr_124.jpg

Osäkert var Nr 124 låg. Kanske sträckte sig Nr 121 inte hela vägen ned till Karlsgatan? Karl Julius Einar Stockenberg f 1892 o h Matilda Nilsson f 1898 bodde på Nr 124, när sonen, den kände handbollsspelaren Karl Erik Lennart föddes 1925. Gamle Stockenberg bodde på 1950-talet i fastigheten på Fäladsgatan mittemot minigolfbanan. Frågan är om det var Nr 124 och om han bodde där redan 1925.

Bland de första som bodde på Nr 124 var bl a:

Snickaregesäll Vilhelm Lindell 1884 o h hemmadotter Alma Müller på Nr 61 f 1886 Vigda 1906
Stenarbetare Karl Gustaf Richard Hallström 1881 o h Syster Vendela Karlsson 1889 B. Helge Gustaf Sigvald 1908
Skräddare Adolf Rosdahl 1878 o h Antoinette Elisabeth Stridsberg 1880 B. Ebba Ingeborg (fosterdotter) 1906, död 1906, Elsa Adolfina 1909

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 125

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 125 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Kantor och organist John Markus(?) Sandqvist 1864, död 1928, o h Johanna Sandqvist f Andersson 1870, död 1938Härlöv Nr 126

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 126 låg.

De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Fiskhandlare Peter Alfred Mårtensson 1874 o h Elna Eklund 1874 B. Karl Bernhard 1918Härlöv Nr 127

flygfoto_nr_127.jpg

Nr 127 var Anders Perssons tvätteri och färgeri på Bomgatan De enda boende enligt kyrkböckerna, var:

Elsa Hildegard Persson 1894 g m stadsingenjör Klas Einar Lambert Rönning i Lindesberg f 1889. Vigda 1916
Frånskild hustru Elsa Hildegard Rönning f Persson 1894, död 1919. (Dotter till Anders Persson nedan)
Färgerifabrikör Anders Persson 1854, död 1940

Efter Anders Perssons död bodde änkan Bengta Lindström, f 1858, kvar i några år. Hon skötte företagets klädesaffär inne i Kristianstad vid östra sidan av Lilla Torg, And. Perssons kläder.

foto_nr_127.jpgHärlöv Nr 128

Inga uppgifter om Nr 128 har påträffats.Härlöv Nr 129

flygfoto_nr_129.jpg

Nr 129 var det hyreshus som låg mellan Boka-Svenssons, Nr 67, och Långebro postexpedition, tidigare Luttrups färghandel. Det ägdes en tid av Svensson men överläts till svärsonen, folkskollärare Nils Johan Alfred Arup f 1904, som 1929 gifte sig med Svenssons dotter Marta Ingeborg Svensson f 1903. Arups söner Jan och Leif föddes på Nr 129 år 1930 resp 1938.

De första noteringarna från Nr 129 är:

Sadelmakare Albert Vilhelm Karl Engström Trapp 1884 o h hemmadotter Alma Maria Nilsson i Åsumtorp f 1888. Vigda 1907. B. Lilly Sofia Albertina 1908
Målare Karl Oskar Grahn 1878 o h Jenny Charlotta Karlsson 1879 B. Axel Jean 1909
Murare Lars Albert Hellberg 1883 o h Gerda Kristina Stedt 1888 B. Anna Greta Vilhelmina 1910
Timmerhandlare Gustaf Hjalmar Lindborg 1875 o h Dora Matilda Persson 1880 B. Lennart Sixten Samuel 1911

Den första noteringen enligt ovan är från 1907, men det finns anledning förmoda, att huset var äldre än så. Det kallades nämlingen det Herrlinska huset, benämnt efter den tidige ägaren skomakare Herrlin, och finns omnämnt på Nr 10 redan i husförhörslängderna från 1885-1893 och 1893-1898:

1885-93: "Skomakare Herrlins hus"och " Hus eges af Skom Nils Herrlin på Charlottesborg"
1893-98:"Hus Eges av Skomak Nils Herrlin på Charlottesborg"

1917 dör Herrlins hustru Matilda Cecilia Lysell f 1838. Hon är då skriven här på Nr 129

foto_nr_129min.jpg

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 130

flygfoto_nr_130.jpg

Nr 130 var fastigheten Torggatan 4, som kallades "Kassör Anderssons" hus. Jag har ännu inte lyckats ta reda på när huset byggdes och av vem.

De första noteringarna från Nr 130 är:

Kartongmakare Richard Sörensen 1873 o h Augusta Persdotter Viberg 1867 B. Knut Gunnar 1907
Skomakare August Kjellberg 1875 o h Johanna Lindbeck 1872 B. Anna Hildegard 1908, död 1908
Stationskarl Per Larsson 1881, död 1908
Stenarbetare Karl William Johansson 1873 o h Hanna Göransson 1871 B. Hugo Reinhold 1908, Karl Erik 1912

foto_nr_130min.jpg

Mera om Torggatan 4

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 131

flygfoto_nr_131.jpg

Förmodligen den plats på Nr 10, där Korporal Sven Ekelöf f 1856 och hustrun Anna Persson f 1853 bodde. De var byggmästare Karl Ekelöfs, f 1883, föräldrar. Denne gifte sig här 1909. De senaste noteringarna i kyrkböckerna rör linjeförman Johan Fredrik Sonesson f 1880 o h Ida Maria Augustsson f 1885 med barnen Syster Anna-Britt f 1919, Majken Evalill f 1919, Lily Margareta Mimmi f 1920

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 132

flygfoto_nr_132.jpg

Nr 132 var huset på hörnet Långebrogatan/Borggatan mitt emot Borgströms. Här bodde sedermera droskbilägare Gunnar Sigfrid Hansson f 1900 och hustrun Astrid Elisabet Svensson 1903, dotter till bryggare N P Svensson ett par hus österut.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 133

flygfoto_nr_133.jpg

Någonstans längs Långebrogatan västerut efter Nr 132 fanns Nr 133, bagare Vennerbergs. Jag är osäker på exakt vilket hus det var.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 134

flygfoto_nr_134.jpg

Nr 134 kallades Arken och låg på hörnet Torggatan/Hantverkaregatan mitt emot Björklunds Nr 71. Det var ett avlångt trähus i en våning.

Bl a bodde här tandtekniker Per Leonard Bengtsson f 1872, d 1934. Han hade två döttrar, Elly Elisabeth f 1898 och Elsa Teresia f 1900. Den förstnämnda gifte sig 1920 med konditor Karl Gustaf Henning Bergqvist i Kristianstad, den andra 1924 med Karl Erik Sigfrid Holmgren på Härlöv Nr 40, Gjuterigatan 2. Om handelsbiträdet Östen Leonard Bengtsson, f 1902, också var hans son har jag inte kunnat belägga, men det verkar sannolikt med tanke på namnet Leonard. Denne gifte sig 1928 med Berta Frideborg Nilsson på Nr 47A, född 1905.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 135

flygfoto_nr_135.jpg

Nr 135 var Svenssons bryggeri.

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 136

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 136 låg.

De enda boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Arbetare Karl Juhlin Johansson o h Gertrud Hildegard Kronqvist. B. Karl Bertil Ragnvald 1916, död 1918
F hushållerska Elna Johansson Hellgren 1855, död 1937Härlöv Nr 137

flygfoto_nr_137.jpg

Nr 137 var den s k Borgströmska fastigheten. Ägare var murare Nils Johan Borgström f 1833, död 1918 och hans hustru Anna Maria Borgström f 1831, död 1922. Här bodde också bl a drickautkörare Anders Vinkvist f 1884 o h Anna Pettersson f 1888. De flyttade så småningom till Fyrkappan på Karlsgatan. Vidare drickautkörare och torghandlare Nils Nilsson f 1885 o h Augusta Nilsson f 1893. Nattvakt Anders Andersson f 1860 o h Ingrid Persdotter f 1871, föräldrar till drickautkörarna Gustaf, f 1912, och Bertil Andersson, även kallade "Natt och dag". Familjen flyttade senare till Nr 68, Bryggerigatan7. På Nr 137 växte också Gunnel Falk och Inga Nordgren upp, välkända expediter på Malmströms konditori. Vidare bodde f postexpeditör Carl August Lagrelius f 1872, död 1932, i denna fastighet.

Harry Björkegren skildrar bl a Borgströmska i sina minnen från uppväxten på Vilan

Boende enligt kyrkböckernaHärlöv Nr 138

Inga uppgifter om Nr 138 har påträffats.Härlöv Nr 139

flygfoto_nr_139.jpg

Nr 139 var det gula huset efter Svenssons bryggeri nedåt Allégatan. Det revs så sent som 2010.

De enda boende som kommit med i kyrkböckerna var:

Kontorschef Johan Birger Mårtensson 1903 o h Ruth Viktoria Svensson 1904 B. Anita Margareta 1940
Byggnadssnickare Olof Malte Holm (Molin?) 1917 o h servitris Greta Ingeborg Andersson 1914. Vigda 1940

Ruth Viktoria Svensson var dotter till bryggare N P Svensson.

foto_nr_139.jpgHärlöv Nr 140

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 140 låg.

De enda boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Snickare Hans Andersson 1878 o h arbeterska Anna Kristina Larsson 1886. Vigda 1907 B. Karl Henry 1908, Gösta Sigvard 1910, Karin Maria 1915
Textilarbetare Olof Norberg 1896 o h Anna Linnea Bengtsson 1898. B. Dödfödd flicka 1924 Elna Rakel 1926, död 1927Härlöv Nr 141

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 141 låg.

De enda boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Snickare Måns Johansson Liljedahl 1863 o h Ida Erika Ahlgren 1871. B. Emmy Erika 1908
Predikant Daniel Jonsson 1856, död 1925
Butiksbiträde Ruth Linnea Liljedahl 1904 g m Hilding Bernhard Jönsson på Hedentorp f 1905 Vigda 1932Härlöv Nr 142

Inga uppgifter om Nr 142 har påträffats.Härlöv Nr 143

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 143 låg.

De enda boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Gjutare Per Alkvist 1880 o h Agda Lindblad 1882. B. John Erik 1914, Stig Evert 1915
Stationskarl Pål Martin Robert Nilsson 1892 o h Maria Persson 1894. B. Anna Maj 1916
Bromsare Nils Olof Hallqvist 1894 o h Edit Ingeborg Svensson 1898 B. Hans Allan Sverker 1921. De flyttade senare till Bruksgatan 8.
Bromsare Karl Vilhelm Nilsson 1887 o h Hilda Nilsson 1893 B. Karl Sven Gösta 1922
Edvin Bernhard Dahlberg 1897 o h städerska Elly Elisabet Nilsson på Nr 68 f 1904 Vigda 1923. De flyttade så småningom till Bryggerigatan 7.Härlöv Nr 144

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 144 låg.

De enda boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Poliskonstapel Nils Nilsson Bruno 1874 o h Anna Olsson 1875. B. Ola Robert 1911
Polis Jöns Hansson Molin 1880 o h Ellen Kristina Pettersson 1880. B. Kurt Oskar 1912, Syster Sonja 1920

Polis Molins hus på Södra Långgatan byggdes inte förrän 1928, så det kan inte vara det huset som Nr 144 avser.Härlöv Nr 148

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 148 låg.

De enda boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Bromsare Paul Martin Robert Nilsson 1892 o h Maria Persson 1894 B. Ove 1915Härlöv Nr 149

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 149 låg.

De enda boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Kindergartenlärarinna Gerd Ingalill Westerberg 1915 g m kantor Gustaf Folke Svedenfors i Markaryd f 1914. Vigda 1939Härlöv Nr 160

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 160 låg.

De enda boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Murareänka Hanna Nord f Håkansson 1845, död 1928Härlöv Nr 168

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 168 låg.

De enda boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Elektriker(?) Nils Eriksson o h Anna Esbjörnsson. B. Ture Edmund 1910, död 1915
Folkskollärare Gustaf Henning Ejde 1885 o h Betty Nilsson 1879 B. Gustaf Åke Bertil 1916Härlöv Nr 175

foto_nr_175.jpg

Nr 175 låg enligt Roy Jönsson, uppvuxen på Byggmästaregatan, någonstans på Långebrogatans norra sida nära Charlottesborg. Där låg en rad låga hus ett par meter under gatans nivå. Något av dem lär det ha varit. Målare Viktor Emanuel Jönsson var Roys far och smedarbetare Peter Jönsson hans farfar.

De enda boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Smedarbetare Peter Jönsson 1866 o h Anna Charlotta Svensdotter 1873 B. Elsa 1915
Yllefabriksarbeterska Ellen Aagot Jönsson 1899. B. Odöpt flickebarn 1916, dött 1916
F ryktare änkling Nils Eliasson 1851, död 1920
Målare Viktor Emanuel Jönsson 1898 o fabriksarbeterska Hildegard Elisabet Nathell 1903 Vigda 1924Härlöv Nr 193

fragetecken.jpg

Jag har ännu inte kunnat bestämma var Härlöv Nr 193 låg.

De enda boende, som återfinns i kyrkböckerna, var:

Bryggeriarbetare Karl Edvard Persson 1879 o h Theolinda Andersson 1880 B. Gunnar Albert 1908